Αριθμός εγγράψιμων εικόνων

Όταν τοποθετείτε μια κάρτα μνήμης στη φωτογραφική μηχανή και την ενεργοποιείτε, ο αριθμός των εικόνων που μπορούν να εγγραφούν (εφόσον συνεχίσετε τη λήψη με τις τρέχουσες ρυθμίσεις) εμφανίζεται στην οθόνη.

Σημείωση

  • Όταν ένα "0" (ο αριθμός εγγράψιμων εικόνων) αναβοσβήνει πορτοκαλί, σημαίνει ότι η κάρτα μνήμης είναι πλήρης. Αντικαταστήστε την κάρτα μνήμης με μια άλλη ή διαγράψτε εικόνες από την τρέχουσα κάρτα μνήμης.
  • Όταν το «NO CARD» αναβοσβήνει πορτοκαλί, σημαίνει ότι δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης. Εισαγάγετε μια κάρτα μνήμης.

Ο αριθμός των εικόνων που μπορούν να εγγραφούν σε μια κάρτα μνήμης

Στον ακόλουθο πίνακα, εμφανίζεται ο κατά προσέγγιση αριθμός εικόνων που μπορούν να εγγραφούν σε μια κάρτα μνήμης που έχει διαμορφωθεί με αυτήν τη φωτογραφική μηχανή. Οι τιμές έχουν οριστεί με χρήση τυπικών καρτών μνήμης της Sony για δοκιμές.

Οι τιμές μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τις συνθήκες λήψης και τον τύπο της κάρτας μνήμης που χρησιμοποιείται.

[JPEG Image Size]: [L: 60M]
[Aspect Ratio]: [3:2] *1

(Μονάδες: Εικόνες)

Ποιότητα JPEG/ Μορφή αρχείου 8 GB 32 GB 64 GB 256 GB
Standard 475 1900 3850 15000
Fine 320 1250 2550 10000
Extra fine 165 680 1350 5500
RAW & JPEG (Συμπιεσμένο RAW)*2 88 355 710 2850
RAW (Συμπιεσμένο RAW) 120 490 980 3950
RAW & JPEG (Μη συμπιεσμένο RAW)*2 51 205 415 1650
RAW (Μη συμπιεσμένο RAW) 62 245 495 1950

*1Όταν το [Aspect Ratio] έχει οριστεί σε άλλο από [3:2], μπορείτε να εγγράψετε περισσότερες εικόνες από αυτές που φαίνονται στον πίνακα ανωτέρω. (εκτός από όταν έχει επιλεχθεί το [RAW])

*2 [JPEG Quality] when [RAW & JPEG] έχει επιλεχθεί: [Υψηλό]

Σημείωση

  • Ακόμα κι αν ο αριθμός υπολειπόμενων εικόνων για λήψη υπερβαίνει τις 9.999 εικόνες, εμφανίζεται η ένδειξη "9999".
  • Οι αριθμοί που εμφανίζονται είναι όταν χρησιμοποιείτε μια κάρτα μνήμης Sony.