Ρύθμιση ISO: ISO

Η ευαισθησία στο φως εκφράζεται με τον αριθμό ISO (συνιστώμενος δείκτης έκθεσης). Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ευαισθησία.

 1. ISO (ISO) στον τροχό ελέγχου > επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.
  • Μπορείτε επίσης να επιλέξετε MENU > (Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής 1) > [ISO Setting] > [ISO].
  • Μπορείτε να αλλάξετε την τιμή με τα βήματα 1/3 EV στρέφοντας τον μπροστινό επιλογέα και στρέφοντας τον τροχό ελέγχου. Μπορείτε να αλλάξετε την τιμή με τα βήματα 1 EV στρέφοντας τον πίσω επιλογέα.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

ISO AUTO:
Ορίζει αυτόματα την ευαισθησία ISO.
ISO 50 – ISO 102400:
Ορίζει την ευαισθησία ISO χειροκίνητα. Επιλέγοντας ένα μεγαλύτερο αριθμό, η ευαισθησία ISO αυξάνεται.

Συμβουλή

 • Μπορείτε να αλλάξετε το εύρος της ευαισθησίας ISO που έχει οριστεί αυτόματα στη λειτουργία [ISO AUTO]. Επιλέξτε [ISO AUTO] και πατήστε τη δεξιά πλευρά του τροχού ελέγχου. Ορίστε τις επιθυμητές τιμές για τα [ISO AUTO Maximum] και [ISO AUTO Minimum].

Σημείωση

 • Η ρύθμιση [ISO AUTO] επιλέγεται όταν χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες λειτουργίες:
  • [Ευφυές αυτόματο]
 • Όταν το ISO έχει ρυθμιστεί σε τιμή μικρότερη από ISO 100, το εύρος για την εγγράψιμη φωτεινότητα θέματος (δυναμικό εύρος) μπορεί να μειωθεί.
 • Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή ISO, τόσο περισσότερος θόρυβος θα εμφανίζεται στις εικόνες.
 • Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις ISO διαφέρουν ανάλογα με το εάν κάνετε λήψη ακίνητων εικόνων, λήψη ταινιών ή λήψη ταινιών αργής κίνησης/γρήγορης κίνησης.
 • Όταν τραβάτε ταινίες, είναι διαθέσιμες τιμές ISO μεταξύ 100 και 32000. Αν οριστεί μια τιμή ISO μεγαλύτερη από 32000, η ρύθμιση αλλάζει αυτόματα σε 32000. Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή της ταινίας, η τιμή ISO επιστρέφει στην αρχική ρύθμιση.
 • Όταν τραβάτε ταινίες, είναι διαθέσιμες τιμές ISO μεταξύ 100 και 32000. Αν οριστεί μια τιμή ISO μικρότερη από 100, η ρύθμιση αλλάζει αυτόματα σε 100. Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή της ταινίας, η τιμή ISO επιστρέφει στην αρχική ρύθμιση.
 • Το διαθέσιμο εύρος ευαισθησίας ISO διαφέρει ανάλογα με τη ρύθμιση του [Gamma] στο [Picture Profile].
 • Όταν επιλέξετε το [ISO AUTO] με τη λειτουργία λήψης ρυθμισμένη σε [P], [A], [S] ή [M], η ευαισθησία ISO αυτόματα θα προσαρμοστεί στο ρυθμισμένο εύρος.