Ρυθμίσεις αρχείου/φακέλου (στατική εικόνα)

Ρυθμίζει τα ονόματα των αρχείων για τις στατικές εικόνες που θα ληφθούν και καθορίζει φακέλους για την αποθήκευση των στατικών εικόνων που θα τραβήξετε.

 1. MENU > (Setup) > [File/Folder Settings] > επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Αριθμός αρχείου:
Μπορείτε να ρυθμίσετε πώς θα γίνεται η αντιστοίχιση αριθμών φακέλου σε στατικές εικόνες .
[Series]: Μην επαναφέρετε τους αριθμούς αρχείου για κάθε φάκελο.
[Reset]: Επαναφέρει τους αριθμούς αρχείου για κάθε φάκελο.
Ορισμός αρχείου ονόματος:
Μπορείτε να ορίσετε τους πρώτους τρεις χαρακτήρες του ονόματος αρχείου.
Επιλογή φακέλου REC:
Επιλέξτε τον φάκελο στον οποίο έχουν αποθηκευτεί οι εικόνες όταν το [Folder Name] έχει ρυθμιστεί σε [Standard Form].
Νέος φάκελος:
Δημιουργεί ένα νέο φάκελο για την αποθήκευση ακίνητων εικόνων. Θα δημιουργηθεί ένας νέος φάκελος αριθμημένος με τον προηγούμενο αριθμό φακέλου +1.
Όνομα φακέλου:
Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο που ανατίθενται τα ονόματα των φακέλων.
[Standard Form]: Οι φάκελοι ονομάζονται ως «αριθμός φακέλου + MSDCF».
Παράδειγμα: 100MSDCF
[Date Form]: Οι φάκελοι ονομάζονται ως «αριθμός φακέλου + Y (το τελευταίο ψηφίο του έτους) /μήνας/ημέρα».
Παράδειγμα: 10090405 (αριθμός φακέλου: 100; ημερομηνία: 04/05/2019)

Συμβουλή

 • Οι ρυθμίσεις για το [File Number] και το [Set File Name] εφαρμόζονται εξίσου για την υποδοχή 1 και 2.
 • Όταν το [File Number] έχει ρυθμιστεί σε [Series], οι αριθμοί των αρχείων θα αντιστοιχιστούν διαδοχικά σε όλες τις κάρτες μνήμης στις υποδοχές, ακόμα κι αν αλλάξετε τη ρύθμιση [Prioritize Rec. Media].

Σημείωση

 • Για τη [Set File Name] μπορεί να χρησιμοποιηθούν μόνο γράμματα, αριθμοί και παύλες υπογράμμισης. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η χρήση της κάτω παύλας ως πρώτου χαρακτήρα.
 • Οι τρεις χαρακτήρες που ορίζονται με τη χρήση [Set File Name] εφαρμόζονται σε αρχεία που έχουν εγγραφεί αφού έχει γίνει η ρύθμιση.
 • Όταν το [Folder Name] έχει οριστεί σε [Date Form], δεν μπορείς να επιλέξεις τον φάκελο στον οποίο είναι αποθηκευμένα τα αρχεία.
 • Αν το [Recording Mode] στο [Rec. Media Settings] έχει ρυθμιστεί σε μια παράμετρο διαφορετική του [Standard], μόνο οι φάκελοι που βρίσκονται σε κοινή χρήση και από τις δύο κάρτες μνήμης μπορούν να επιλεγούν. Αν δεν μπορείτε να βρείτε έναν κοινόχρηστο φάκελο, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν χρησιμοποιώντας το [New Folder].
 • Αν το [Recording Mode] στο [Rec. Media Settings] έχει ρυθμιστεί σε μια παράμετρο διαφορετική του [Standard], ένας φάκελος αριθμημένος με τον προηγούμενο αριθμό φακέλου στην κάρτα μνήμης +1 θα δημιουργηθεί και στις δύο κάρτες μνήμης.
 • Όταν τραβάτε εικόνες με το [Recording Mode] στο [Rec. Media Settings] ρυθμισμένο σε μια παράμετρο διαφορετική από το [Standard], ένας νέος φάκελος μπορεί να δημιουργηθεί αυτόματα.
 • Ένας νέος φάκελος μπορεί να δημιουργηθεί αυτόματα κατά τη λήψη ταινιών με χρήση κάρτας μνήμης που έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλη συσκευή.
 • Μπορούν να αποθηκευτούν έως 4.000 εικόνες συνολικά σε έναν φάκελο. Όταν υπάρξει υπέρβαση της χωρητικότητας του φακέλου, ένας νέος φάκελος μπορεί να δημιουργηθεί αυτόματα.