Τύπος αρχείου RAW (στατική εικόνα)

Επιλέγει τον τύπο αρχείου για εικόνες RAW.

  1. MENU > (Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής 1) > [Μορφή αρχείου RAW] > επιθυμητή ρύθμιση.

Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Συμπιεσμένο:
Εγγραφή εικόνων με συμπιεσμένη μορφή RAW. Το μέγεθος αρχείου της εικόνας θα είναι κατά προσέγγιση μισό από το αντίστοιχο με το [Uncompressed].
Μη συμπιεσμένο:
Εγγραφή εικόνων με μη συμπιεσμένη μορφή RAW. Όταν έχει επιλεγεί [Μη συμπιεσμένο] για την επιλογή [Τύπος αρχείου RAW], το μέγεθος αρχείου της εικόνας θα είναι μεγαλύτερο από ό,τι αν είχε εγγραφεί σε συμπιεσμένη μορφή RAW.

Σημείωση

  • Όταν έχει επιλεγεί το [Uncompressed] για το [RAW File Type], το εικονίδιο στην οθόνη αλλάζει σε . Το εμφανίζεται επίσης κατά την αναπαραγωγή μιας φωτογραφίας που έχει ληφθεί σε μη συμπιεσμένη μορφή RAW.