Προσωρινή αλλαγή λειτουργίας των λειτουργιών του επιλογέα (Οι Ρυθμίσεις του Επιλογέα μου)

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τις επιθυμητές λειτουργίες στον μπροστινό/πίσω επιλογέα και τον τροχό ελέγχου και να καταχωρήσετε έως τρεις συνδυασμούς ρυθμίσεων ως ρυθμίσεις "My Dial". Μπορείτε να επαναφέρετε ή να μεταβείτε γρήγορα στις ρυθμίσεις “My Dial” (Το χειριστήριό μου) πατώντας το προσαρμοσμένο κουμπί που έχετε προηγουμένως αντιστοιχίσει.

Καταχώριση λειτουργιών στον «Επιλογέα μου»

Καταχωρίστε τις λειτουργίες που επιθυμείτε να αντιστοιχίσετε στον μπροστινός/πίσω επιλογέα και τον τροχό ελέγχου ως [My Dial 1] έως [My Dial 3].

 1. MENU >(Camera Settings2) > [My Dial Settings].
 2. Επιλέξτε έναν δακτύλιο ή έναν τροχό για το (My Dial 1) και πατήστε το κέντρο του τροχού ελέγχου.
 3. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να αντιστοιχίσετε χρησιμοποιώντας την πάνω/κάτω/αριστερή/δεξιά πλευρά του τροχού ελέγχου ή στρέφοντας τον τροχό ελέγχου και μετά πατώντας το κέντρο του τροχού ελέγχου.

  • Επιλέξτε "--" (Δεν έχει ρυθμιστεί) για έναν επιλογέα ή έναν τροχό στον οποίο δεν θέλετε να αντιστοιχίσετε λειτουργία.
 4. Αφού επιλέξετε λειτουργίες για όλο τον δακτύλιο και τον τροχό στο (My Dial 1) επαναλαμβάνοντας τα Βήματα 2 και 3, επιλέξτε [OK].

  Οι ρυθμίσεις (My Dial 1) θα καταχωρηθούν.

  • Αν θέλετε να καταχωρίσετε επίσης (My Dial 2) και (My Dial 3) ακολουθήστε την ίδια διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω.


Αντιστοίχιση ενός πλήκτρου για την ανάκληση του «Επιλογέα μου»

Αντιστοιχίστε ένα προσαρμοσμένο πλήκτρο για την ανάκληση των καταχωρημένων ρυθμίσεων «Επιλογέα μου».

 1. MENU >(Camera Settings2) > [Custom Key] or [Custom Key] > Επιλέξτε το πλήκτρο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την ανάκληση του «Επιλογέα μου».
 2. Επιλέξτε τον αριθμό της ρύθμισης «Επιλογέα μου» που θέλετε να ανακαλέσετε ή του μοτίβου αλλαγής «Επιλογέα μου».


Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Ο επιλογέας μου 1 κρατώντας πατημένο /Ο επιλογέας μου 2 κρατώντας πατημένο/Ο επιλογέας μου 3 κρατώντας πατημένο:
Ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο, οι λειτουργίες που καταχωρίσατε στις [My Dial Settings] έχουν αντιστοιχηθεί στον δακτύλιο/τροχό.
Ο επιλογέας μου 1>2>3 :
Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο, η λειτουργία αλλάζει στην εξής ακολουθία: «Κανονική λειτουργία > Λειτουργία στον επιλογέα μου 1 > Λειτουργία στον επιλογέα μου 2 > Λειτουργία στον επιλογέα μου 3 > Κανονική λειτουργία».
Εναλλαγή Επιλογέα μου 1 /Εναλλαγή Επιλογέα μου 2/Εναλλαγή Επιλογέα μου 3:
Η λειτουργία που έχει καταχωρηθεί με τη χρήση [My Dial Settings] διατηρείται ακόμα και αν δεν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο. Πατήστε ξανά το πλήκτρο για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία.


Λήψη με εναλλαγή «Ο επιλογέας μου»

Κατά τη λήψη, μπορείτε να ανακαλέσετε το "My Dial" χρησιμοποιώντας το προσαρμοσμένο πλήκτρο και κάντε λήψη καθώς αλλάζετε τη ρύθμιση λήψης στρέφοντας τον μπροστινό/πίσω επιλογέα και τον τροχό ελέγχου.


Στο ακόλουθο παράδειγμα, οι λειτουργίες που εμφανίζονται παρακάτω είναι καταχωρημένες στο "My Dial" και το [My Dial 1>2>3] έχει αντιστοιχηθεί στο κουμπί C1 (προσαρμογή 1).

My Dial 1 My Dial 2 My Dial 3
Τροχός ελέγχου ISO White Balance Not set
Μπροστινός επιλογέας Av Creative Style Μετακίνηση σημείου ΑΕ: L/R
Πίσω επιλογέας Tv Picture Effect Μετακίνηση σημείου ΑΕ: U/D
 1. Πιέστε το κουμπί C1 (προσαρμογή 1).

  Οι λειτουργίες που έχουν καταχωρηθεί στο [My Dial 1] θα αντιστοιχιστούν στον τροχό ελέγχου, τον μπροστινό επιλογέα και τον πίσω επιλογέα.

  • Τα εικονίδια που παρουσιάζονται παρακάτω εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης.

 2. Στρέψτε τον τροχό ελέγχου για να ορίσετε την τιμή ISO, στρέψτε τον μπροστινό επιλογέα για να ορίσετε την ταχύτητα διαφράγματος και στρέφοντας τον πίσω επιλογέα για να ορίσετε την ταχύτητα κλείστρου.
 3. Πιέσετε ξανά το κουμπί C1. Οι λειτουργίες που έχουν καταχωρηθεί στο [My Dial 2] θα αντιστοιχιστούν στον τροχό ελέγχου, τον μπροστινό επιλογέα και τον πίσω επιλογέα.
 4. Στέψτε τον τροχό ελέγχου για να ορίσετε το [White Balance], στρέψτε τον μπροστινό επιλογέα για να ορίσετε το [Creative Style], και στρέψτε τον πίσω επιλογέα για να ορίσετε το [Picture Effect].
 5. Πατήστε ξανά το κουμπί C1 και αλλάξτε τις τιμές ρύθμισης για τις λειτουργίες που έχουν καταχωρηθεί στον [My Dial 3].
 6. Πατήστε το κουμπί κλείστρου για λήψη.

Σημείωση

 • Οι ρυθμίσεις του "My Dial" στις οποίες κάθε δακτύλιος/τροχός έχει ρυθμιστεί στο [Not set] δεν ανακαλούνται όταν θα πατήσετε το προσαρμοσμένο πλήκτρο. Επίσης παρακάμπτονται στο [My Dial 1>2>3].
 • Ακόμα κι αν ο επιλογέας/τροχός έχει κλειδωθεί χρησιμοποιώντας τη λειτουργία [Lock Operation Parts], να είναι προσωρινά ξεκλείδωτο όταν ανακαλείται το "My Dial".