Απενεργοποίηση των ακουστικών

  1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 2 περίπου δευτερόλεπτα μέχρι να σβήσει η ενδεικτική λυχνία (μπλε).