Περί ενδεικτικής λυχνίας

Μπορείτε να ελέγξετε τις διάφορες καταστάσεις των ακουστικών από την ενδεικτική λυχνία.

: Ανάβει με μπλε χρώμα/ : Ανάβει με κόκκινο/ -: Σβήνει

Ενεργοποίηση

 • Όταν το φορτίο της μπαταρίας που απομένει είναι πάνω από 20%
  - (αναβοσβήνει δύο φορές)
 • Όταν το φορτίο της μπαταρίας που απομένει είναι 20% και κάτω (χρειάζεται φόρτιση)
  - - - - (αναβοσβήνει δύο φορές γρήγορα για περίπου 15 δευτερόλεπτα)

Απενεργοποίηση

(ανάβει για 2 δευτερόλεπτα περίπου)

Όταν το φορτίο μπαταρίας που απομένει είναι χαμηλό

- - (αναβοσβήνει για 15 δευτερόλεπτα περίπου)

Φόρτιση

 • Κατά τη διάρκεια της φόρτισης

  Σβήνει μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης.
 • Μη φυσιολογική θερμοκρασία
  - - - - (αναβοσβήνει δύο φορές κάθε φορά)
 • Μη κανονική φόρτιση
  - - - -

Λειτουργία Bluetooth

 • Λειτουργία αντιστοίχισης (ζεύξης) συσκευής
  - - - - (αναβοσβήνει δύο φορές κάθε φορά)
 • Δεν έχει γίνει σύνδεση
  - - - - - -- - - (διαστήματα περίπου 1 δευτερολέπτου)
 • Η διαδικασία σύνδεσης ολοκληρώθηκε
  (αναβοσβήνει γρήγορα για 5 δευτερόλεπτα περίπου)
 • Συνδέθηκε
  - - - - - - - - - - - - (διαστήματα περίπου 5 δευτερολέπτων)
 • Εισερχόμενη κλήση

Οι ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης "δεν έχει γίνει σύνδεση" και "συνδέθηκε" σβήνουν αυτόματα αφού παρέλθει ένα χρονικό διάστημα. Ξεκινούν να αναβοσβήνουν ξανά για ένα χρονικό διάστημα, όταν εκτελεστεί κάποια λειτουργία. Όταν μειωθεί το φορτίο μπαταρίας που απομένει, η ενδεικτική λυχνία (κόκκινη) ξεκινά να αναβοσβήνει αργά.

Άλλο