Ο ήχος διακόπτεται συχνά.

 • Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια μεταξύ της κεραίας της συσκευής Bluetooth που θα συνδεθεί και της ενσωματωμένης κεραίας των ακουστικών. Η κεραία των ακουστικών είναι ενσωματωμένη στα τμήματα που φαίνονται στην κατωτέρω διακεκομμένη γραμμή.

  A: Θέση της ενσωματωμένης κεραίας

 • Η επικοινωνία Bluetooth μπορεί να απενεργοποιηθεί ή μπορεί να προκληθεί θόρυβος ή διακοπή ήχου στις ακόλουθες συνθήκες.
  • Όταν παρεμβάλλεται ανθρώπινο σώμα μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth
   Τοποθετήστε τη συσκευή Bluetooth στην ίδια κατεύθυνση με την κεραία των ακουστικών για τη βελτίωση της επικοινωνίας Bluetooth.
  • Όταν παρεμβάλλεται κάποιο εμπόδιο, π.χ. ένα μεταλλικό αντικείμενο ή ένας τοίχος, μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth.
  • Σε μέρη με ασύρματο LAN, στα οποία χρησιμοποιείται φούρνος μικροκυμάτων, παράγονται ηλεκτρομαγνητικά κύματα κ.λπ.
 • Η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί με αλλαγή των ρυθμίσεων ποιότητας ασύρματης αναπαραγωγής ή με ρύθμιση της λειτουργίας ασύρματης αναπαραγωγής σε SBC στη συσκευή μετάδοσης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή.
 • Καθώς οι συσκευές Bluetooth και το Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη συχνοτήτων (2,4 GHz), ενδέχεται να προκύψουν παρεμβολές μικροκυμάτων με αποτέλεσμα να ακούγεται θόρυβος ή να διακόπτεται ο ήχος ή να απενεργοποιηθούν οι επικοινωνίες αν τα ακουστικά χρησιμοποιούνται κοντά σε συσκευή Wi-Fi. Σε αυτή την περίπτωση, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα.
  • Χρησιμοποιήστε τα ακουστικά σε απόσταση τουλάχιστον 10 m από τη συσκευή Wi-Fi.
  • Αν τα ακουστικά χρησιμοποιούνται σε απόσταση μικρότερη των 10 m από μια συσκευή Wi-Fi, απενεργοποιήστε τη συσκευή Wi-Fi.
  • Χρησιμοποιήστε τα ακουστικά και τη συσκευή Bluetooth σε όσο το δυνατόν κοντινότερη απόσταση μεταξύ τους.
 • Αν απολαμβάνετε μουσική με το τηλέφωνο smartphone σας, η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί κλείνοντας τις περιττές εφαρμογές ή επανεκκινώντας το τηλέφωνο smartphone σας.