Φόρτιση των ακουστικών

Τα ακουστικά περιέχουν μια ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται, για να φορτίσετε τα ακουστικά προτού τα χρησιμοποιήσετε.

 1. Ανοίξτε το κάλυμμα της θύρας USB Type-C.

 2. Σύνδεση των ακουστικών με πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

  Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται και έναν μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB που διατίθεται στο εμπόριο για να συνδέσετε τα ακουστικά σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

  • Η ενδεικτική λυχνία (κόκκινη) των ακουστικών ανάβει.
  • Η φόρτιση ολοκληρώνεται σε περίπου 3 ώρες (*) και η ενδεικτική λυχνία (κόκκινη) σβήνει αυτόματα.

  *Χρόνος που απαιτείται για τη φόρτιση άδειας μπαταρίας έως το πλήρες φορτίο της. Ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

  Αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το καλώδιο USB Type-C και κλείστε καλά το κάλυμμα της θύρας USB, προκειμένου να αποφύγετε την εισχώρηση νερού ή σκόνης μέσα στα ακουστικά.

Απαιτήσεις συστήματος για τη φόρτιση της μπαταρίας με τη χρήση USB

Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB

Εμπορικά διαθέσιμος μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB με δυνατότητα παροχής ρεύματος εξόδου 0,5 A (500 mA)

Προσωπικός υπολογιστής

Προσωπικός υπολογιστής με τυπική θύρα USB

 • Δεν εγγυόμαστε τη λειτουργία με όλους τους υπολογιστές.
 • Δεν είναι εγγυημένη η λειτουργία σε υπολογιστή που έχει συναρμολογηθεί κατά παραγγελία ή από τον πελάτη.

Υπόδειξη

 • Μπορείτε επίσης να φορτίσετε τα ακουστικά συνδέοντάς τα σε έναν υπολογιστή που βρίσκεται σε λειτουργία μέσω του καλωδίου USB Type-C που παρέχεται.
 • Εάν αρχίσει η φόρτιση ενώ είναι ενεργοποιημένα τα ακουστικά, τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.

Σημείωση

 • Η φόρτιση ενδέχεται να μην επιτευχθεί με άλλα καλώδια εκτός του καλωδίου USB Type-C που παρέχεται.
 • Η φόρτιση ενδέχεται να μην επιτευχθεί ανάλογα με τον τύπο του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB.
 • Αν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος ή σε έναν υπολογιστή, δεν θα είναι δυνατή η εκτέλεση όλων των λειτουργιών, όπως της ενεργοποίησης των ακουστικών, της αντιστοίχισης ή της σύνδεσης σε συσκευές Bluetooth και της αναπαραγωγής μουσικής.
 • Δεν μπορείτε να φορτίσετε τα ακουστικά αν ο υπολογιστής μεταβεί σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης. Σε αυτήν την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή και ξεκινήστε να φορτίζετε ξανά τα ακουστικά.
 • Αν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ώρες χρήσης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μπορεί να μειωθούν. Ωστόσο, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας βελτιώνεται μετά από μερικές επαναφορτίσεις.
 • Εάν αποθηκεύσετε τα ακουστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε πλήρως την μπαταρία κάθε 6 μήνες προς αποφυγή υπερβολικής αποφόρτισης.
 • Εάν τα ακουστικά δε χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για τη φόρτιση της μπαταρίας.
 • Εάν τα ακουστικά ανιχνεύσουν κάποιο πρόβλημα κατά τη φόρτιση για τους ακόλουθους λόγους, η ενδεικτική λυχνία (κόκκινη) θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Σε αυτή την περίπτωση, φορτίστε ξανά τα ακουστικά εντός του εύρους θερμοκρασίας φόρτισης. Εάν το πρόβλημα παραμένει, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της Sony.
  • Η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει το εύρος θερμοκρασίας φόρτισης 5 °C – 35 °C.
  • Υπάρχει πρόβλημα με την μπαταρία.
 • Εάν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ενδεικτική λυχνία (κόκκινη) ενδέχεται να μην ανάψει αμέσως κατά τη φόρτιση. Περιμένετε λίγο μέχρι η ενδεικτική λυχνία (κόκκινη) να ανάψει.
 • Αν οι ώρες χρήσης της ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μειωθούν σημαντικά, η μπαταρία θα πρέπει να αντικατασταθεί. Συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony για την αντικατάσταση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.
 • Αποφύγετε την έκθεση σε ακραίες αλλαγές θερμοκρασίας, απευθείας ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία, άμμο, σκόνη και ηλεκτροπληξία. Ποτέ μην αφήνετε τα ακουστικά μέσα σε σταθμευμένο όχημα.
 • Κατά τη σύνδεση των ακουστικών σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιήστε μόνο το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται και βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει απευθείας σύνδεση. Η φόρτιση δεν θα ολοκληρωθεί κανονικά αν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα μέσω διανομέα USB.