Αποσύνδεση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)

  1. Αποσυνδέστε τη συσκευή Bluetooth χρησιμοποιώντας τη συσκευή.

    Όταν αποσυνδεθεί, θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth disconnected" (Bluetooth αποσυνδέθηκε).

  2. Απενεργοποιήστε τα ακουστικά.

    Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Power off" (Διακοπή τροφοδοσίας).

Υπόδειξη

  • Όταν ολοκληρώσετε την αναπαραγωγή μουσικής, η σύνδεση Bluetooth ενδέχεται να τερματιστεί αυτόματα, ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth.