Έλεγχος της συσκευής ήχου (σύνδεση Bluetooth)

Αν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει τη λειτουργία χειρισμού συσκευών (συμβατό πρωτόκολλο: AVRCP), τότε είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες λειτουργίες. Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth, επομένως ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή.

Κάθε κουμπί έχει τις εξής λειτουργίες:

(αναπαραγωγής)

  • Πατήστε μία φορά κατά τη διάρκεια της παύσης για έναρξη της αναπαραγωγής.
  • Πατήστε μία φορά κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής για παύση.

- ()/+ ()

  • Ρυθμίστε την ένταση.
  • Πατήστε παρατεταμένα μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα "μπιπ", για να μεταβείτε στην αρχή του προηγούμενου κομματιού (ή του τρέχοντος κομματιού κατά την αναπαραγωγή)/στην αρχή του επόμενου κομματιού. Αφού αφήσετε το κουμπί, πατήστε το επανειλημμένα εντός 1 δευτερολέπτου, για να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα "μπιπ" και να μεταβείτε στην αρχή του προηγούμενου/επόμενου κομματιού.

Σημείωση

  • Εάν οι συνθήκες επικοινωνίας είναι κακές, η συσκευή Bluetooth ενδέχεται να ανταποκριθεί λανθασμένα σε χειρισμό από τα ακουστικά.
  • Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να λειτουργεί διαφορετικά ή να μην λειτουργεί καθόλου αν εκτελεστούν οι λειτουργίες που περιγράφονται παραπάνω.