Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας (Siri)

Χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα Siri που παρέχεται με το iPhone, μπορείτε να μιλήσετε στο μικρόφωνο των ακουστικών για να χειριστείτε το iPhone.

 1. Ενεργοποιήστε το Siri.

  Στο iPhone, επιλέξτε [Settings] - [Siri & Search] για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες [Press Home for Siri] και [Allow Siri When Locked].

  Η ανωτέρω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.

  Σημείωση: Για λεπτομέρειες σχετικά με το Siri, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας ή στον δικτυακό τόπο υποστήριξης του iPhone.

 2. Συνδέστε τα ακουστικά στο iPhone μέσω σύνδεσης Bluetooth.
 3. Όταν το iPhone χρησιμοποιεί σύνδεση Bluetooth και βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή κατά την αναπαραγωγή μουσικής, πατήστε το κουμπί (αναπαραγωγής/κλήσης) δύο φορές σε 0,5 δευτερόλεπτο.

  Το Siri θα ενεργοποιηθεί.

 4. Υποβάλετε αίτημα προς το Siri μέσω του μικροφώνου των ακουστικών.

  Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εφαρμογές που λειτουργούν με το Siri, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του iPhone.

 5. Για να συνεχίσετε το αίτημά σας, πατήστε το κουμπί (αναπαραγωγής/κλήσης) πριν απενεργοποιηθεί το Siri.

  Μετά την ενεργοποίηση του Siri και όταν παρέλθει κάποιος χρόνος χωρίς αιτήματα, το Siri θα απενεργοποιηθεί.

Σημείωση

 • Το Siri δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν πείτε "Hey Siri" έστω και εάν η ρύθμιση "Hey Siri" του iPhone είναι ενεργοποιημένη.
 • Η φωνή σας ακούγεται από τα ακουστικά μέσω του μικροφώνου των ακουστικών (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Σε αυτήν την περίπτωση, ο περιβάλλων ήχος ή ο ήχος της λειτουργίας των ακουστικών μπορεί να ακουστεί μέσω των ακουστικών, αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
 • Το Siri ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί ανάλογα με τις προδιαγραφές του τηλεφώνου smartphone ή την έκδοση της εφαρμογής.
 • Το Siri δεν λειτουργεί αν έχει συνδεθεί σε συσκευή που δεν είναι συμβατή με τη Λειτουργία φωνητικής βοήθειας.