Δεν υπάρχει ήχος

  • Βεβαιωθείτε ότι και τα ακουστικά και η συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth (π.χ. τηλέφωνο smartphone) είναι ενεργοποιημένα.
  • Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά και η συσκευή μετάδοσης Bluetooth έχουν συνδεθεί σωστά μέσω Bluetooth A2DP.
  • Αυξήστε την ένταση του ήχου αν είναι πολύ χαμηλός.
  • Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη συσκευή αναπαράγει.
  • Εάν συνδέετε έναν υπολογιστή με τα ακουστικά, εξασφαλίστε ότι η ρύθμιση της εξόδου ήχου του υπολογιστή έχει ρυθμιστεί για μια συσκευή Bluetooth.
  • Πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth.