Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android

 1. Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone Android εάν είναι κλειδωμένη.
 2. Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

  Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα περίπου.

  Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία (μπλε) συνεχίζει να αναβοσβήνει αφού σηκώσετε το δάχτυλό σας από το κουμπί. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Power on" (Έναρξη τροφοδοσίας).

  Μετά την ενεργοποίηση των ακουστικών, εάν έχουν συνδεθεί αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε).

  Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο τηλέφωνο smartphone Android. Εάν δεν είναι συνδεδεμένη, συνεχίστε στο βήμα 3.

 3. Προβάλετε τις συσκευές που είναι συζευγμένες με το τηλέφωνο smartphone Android.
  1. Επιλέξτε [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

  2. Αγγίξτε τον διακόπτη, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

 4. Αγγίξτε το [WI-C200] ή το [WI-C310].

  Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε).

Υπόδειξη

 • Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android.

Σημείωση

 • Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε απλώς τα ακουστικά. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
 • Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο smartphone με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στο τηλέφωνο smartphone και πραγματοποιήστε τη ζεύξη ξανά. Για τους χειρισμούς στο τηλέφωνο smartphone, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone.