Περί φωνητικών οδηγιών

Φωνητικές οδηγίες θα ακούγονται από τα ακουστικά στις εξής περιπτώσεις.

  • Κατά την έναρξη τροφοδοσίας: "Power on" (Έναρξη τροφοδοσίας)
  • Κατά τον τερματισμό τροφοδοσίας: "Power off" (Διακοπή τροφοδοσίας)
  • Κατά την είσοδο σε λειτουργία ζεύξης: "Bluetooth pairing" (Ζεύξη Bluetooth)
  • Κατά τη δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth: "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε)
  • Κατά τη διακοπή μιας σύνδεσης Bluetooth: "Bluetooth disconnected" (Bluetooth αποσυνδέθηκε)
  • Κατά τον έλεγχο του φορτίου μπαταρίας που απομένει: "Battery about XX %" (Φόρτιση μπαταρίας περίπου XX %) (Η τιμή "XX" υποδεικνύει το κατά προσέγγιση φορτίο που απομένει. Χρησιμοποιήστε την για κατά προσέγγιση εκτίμηση.) / "Battery fully charged" (Πλήρως φορτισμένη μπαταρία)
  • Όταν το φορτίο μπαταρίας που απομένει είναι χαμηλό: "Low battery, please recharge headset" (Χαμηλή φόρτιση μπαταρίας, επαναφορτίστε τα ακουστικά)
  • Κατά την αυτόματη απενεργοποίηση λόγω χαμηλής μπαταρίας: "Please recharge headset. Power off" (Επαναφορτίστε τα ακουστικά. Διακοπή τροφοδοσίας)