Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά ακόμα και μετά την επαναφορά, αρχικοποιήστε τα ακουστικά.

Απενεργοποιήστε τα ακουστικά, ενώ έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο USB Type-C και, κατόπιν, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί και το κουμπί - ταυτόχρονα για 7 δευτερόλεπτα τουλάχιστον.

Η ενδεικτική λυχνία (μπλε) αναβοσβήνει 4 φορές ( ) και πραγματοποιείται αρχικοποίηση των ακουστικών. Αυτή η ενέργεια επαναφέρει τη ρύθμιση έντασης ήχου κ.λπ. και διαγράφει όλες τις πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.

Αν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά ακόμα και μετά την αρχικοποίηση, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.