Σύνδεση των ακουστικών με 2 τηλέφωνα smartphone Android (σύνδεση πολλαπλών σημείων)

Όταν συνδέετε τα ακουστικά σε ένα τηλέφωνο smartphone, συνήθως, η λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής και η λειτουργία τηλεφωνικής κλήσης συνδέονται ταυτόχρονα.

Για να κάνετε μια σύνδεση πολλαπλών σημείων χρησιμοποιώντας 2 τηλέφωνα smartphone για ξεχωριστή ακρόαση μουσικής και διεξαγωγή τηλεφωνικών κλήσεων, ρυθμίστε τα ακουστικά έτσι ώστε να συνδεθούν σε μία μόνο λειτουργία μέσω του τηλεφώνου smartphone.

 1. Πραγματοποιήστε ζεύξη των ακουστικών και με τα δύο τηλέφωνα smartphone, αντίστοιχα.
 2. Χρησιμοποιήστε ένα από τα τηλέφωνα smartphone για να δημιουργήσετε σύνδεση Bluetooth με τα ακουστικά.
 3. Στο τηλέφωνο smartphone που είναι συνδεδεμένο με τα ακουστικά, καταργήστε την επιλογή είτε του [Call audio] (HFP) είτε του [Media audio] (A2DP).
  Παράδειγμα λειτουργίας: Για σύνδεση μόνο μέσω media audio (A2DP)

  Αγγίξτε [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] - το εικονίδιο ρύθμισης δίπλα στο [WI-C200] ή το [WI-C310].

  Στην οθόνη [Paired devices], καταργήστε την επιλογή του [Call audio].

 4. Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο smartphone για να τερματίσετε τη σύνδεση Bluetooth.
 5. Χρησιμοποιήστε το άλλο τηλέφωνο smartphone για να δημιουργήσετε σύνδεση Bluetooth με τα ακουστικά.
 6. Με τον ίδιο τρόπο, καταργήστε την επιλογή της λειτουργίας που δεν καταργήσατε στο βήμα 3.
 7. Χρησιμοποιήστε το πρώτο τηλέφωνο smartphone για να δημιουργήσετε ξανά μια σύνδεση Bluetooth.

  Και τα δύο τηλέφωνα smartphone είναι συνδεδεμένα με τα ακουστικά με ενεργοποιημένη μόνο μία λειτουργία.

Υπόδειξη

 • Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android.

Σημείωση

 • Κατά τη χρήση σύνδεσης πολλαπλών σημείων, το φορτίο της μπαταρίας ακουστικών που απομένει δεν θα προβάλλεται σωστά στην οθόνη της συσκευής που είναι συνδεδεμένη με “Media audio” (A2DP).