Χρησιμοποιήστε το παρόν εγχειρίδιο εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα ή έχετε οποιαδήποτε ερώτηση.


Σε αυτό το εγχειρίδιο, το WI-C310 χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της απεικόνισης εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά.

Στην παραπάνω εικόνα απεικονίζεται το WI-C310.