Λήψη κλήσης

Μπορείτε να απολαύσετε μια κλήση hands-free με τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο, το οποίο υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ή HSP (Headset Profile), μέσω σύνδεσης Bluetooth.

 • Εάν το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο υποστηρίζει και το προφίλ HFP και το HSP, ρυθμίστε το σε HFP.
 • Η λειτουργία ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο.
 • Υποστηρίζονται μόνο οι συνήθεις τηλεφωνικές κλήσεις. Οι εφαρμογές για τηλεφωνικές κλήσεις σε τηλέφωνα smartphone ή προσωπικούς υπολογιστές δεν υποστηρίζονται.

Ήχος κλήσης

Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, θα ακουστεί ήχος κλήσης από τα ακουστικά και η (μπλε) ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει σύντομα.

Θα ακούσετε κάποιον από τους παρακάτω ήχους κλήσης, ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή κινητό σας τηλέφωνο.

 • Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στα ακουστικά
 • Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στο τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο
 • Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στο τηλέφωνο smartphone ή στο κινητό τηλέφωνο μόνο για σύνδεση Bluetooth
 1. Συνδέστε πρώτα τα ακουστικά με τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο.
 2. Όταν ακούσετε έναν ήχο κλήσης, πατήστε το κουμπί (κλήσης) στα ακουστικά και απαντήστε στην κλήση.

  Όταν λαμβάνετε κλήση ενώ ακούτε μουσική, η αναπαραγωγή παύει και θα ακουστεί ήχος κλήσης από τα ακουστικά.

  A: Μικρόφωνο

  Εάν δεν ακουστεί ήχος κλήσης μέσω των ακουστικών

  • Μπορεί τα ακουστικά να μην είναι συνδεδεμένα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο μέσω HFP ή HSP. Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο τηλέφωνο smartphone ή στο κινητό τηλέφωνο.
  • Εάν η αναπαραγωγή δεν σταματήσει αυτόματα, χειριστείτε τα ακουστικά για να κάνετε παύση της αναπαραγωγής.
 3. Πατήστε το κουμπί + ή - για να ρυθμίσετε την ένταση.

  Όταν η ένταση φτάσει το μέγιστο ή το ελάχιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

 4. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το κουμπί (κλήσης) ξανά στα ακουστικά.

  Εάν λάβετε κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή μουσικής συνεχίζεται αυτόματα αφού τερματίσετε την κλήση.

Υπόδειξη

 • Μερικά τηλέφωνα smartphone ή κινητά τηλέφωνα λαμβάνουν κλήσεις από προεπιλογή με το τηλέφωνο αντί με τα ακουστικά. Με μια σύνδεση HFP ή HSP, μπορείτε να μεταβιβάσετε την κλήση στα ακουστικά πατώντας παρατεταμένα το κουμπί (κλήσης) για 2 δευτερόλεπτα περίπου ή χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο.
 • Η ένταση ήχου για κλήση μπορεί να ρυθμιστεί μόνον κατά τη διάρκεια συνομιλίας.
 • Η ένταση ήχου των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Η αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης δεν αλλάζει την ένταση αναπαραγωγής της μουσικής και αντίστροφα.

Σημείωση

 • Ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο, αν έρθει μια εισερχόμενη κλήση ενώ ακούτε μουσική, η αναπαραγωγή μπορεί να μην συνεχιστεί αυτόματα ακόμα και εάν τερματίσετε την κλήση.
 • Χρησιμοποιήστε ένα τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο σε απόσταση τουλάχιστον 50 cm από τα ακουστικά. Μπορεί να προκύψει θόρυβος εάν το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στα ακουστικά.
 • Η φωνή σας ακούγεται από τα ακουστικά μέσω του μικροφώνου των ακουστικών (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Σε αυτήν την περίπτωση, οι ήχοι περιβάλλοντος ή οι ήχοι λειτουργίας των ακουστικών μπορεί να ακουστούν μέσω των ακουστικών, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.