Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή Bluetooth

 1. Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

  Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα περίπου.

  Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία (μπλε) συνεχίζει να αναβοσβήνει αφού σηκώσετε το δάχτυλό σας από το κουμπί. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Power on" (Έναρξη τροφοδοσίας).

  Μετά την ενεργοποίηση των ακουστικών, εάν έχουν συνδεθεί αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε).

  Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στη συσκευή Bluetooth. Εάν δεν είναι συνδεδεμένη, συνεχίστε στο βήμα 2.

 2. Πραγματοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth από τη συσκευή Bluetooth.

  Ανατρέξτε στις ρυθμίσεις στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth. Όταν επιτευχθεί η σύνδεση, θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε).

Υπόδειξη

 • Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

Σημείωση

 • Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε απλώς τα ακουστικά. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
 • Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή Bluetooth με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στη συσκευή Bluetooth και πραγματοποιήστε τη ζεύξη ξανά. Για τους χειρισμούς στη συσκευή Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή.