Selvudløsertype: Selvudl.(Kont.)

stillbillede

Optager et angivet antal billeder vha. selvudløseren, efter der er forløbet et angivet antal sekunder, siden der blev trykket på udløserknappen. Du kan vælge det bedste ud fra flere optagelser.

 1. Vælg (Selvudløser) ved at dreje på tilstandsknappen for fremføring.
  • Drej på tilstandsknappen for fremføring mens du holder ned på frigørelsesknappen for tilstandsknaplåsen for fremføring.
 2. MENU (Optagelse) → [Fremfør.metode][Selvudløsertype][Selvudl.(Kont.)] → ønsket tilstand.
  • Indstillingsskærmen for [Selvudløsertype] kan vises vha. tryk på Fn-knappen.
 3. Juster fokuseringen og optag billedet.

  Selvudløserlampen blinker, der lyder et bip, og der optages billeder efter det designerede antal sekunder er forløbet. Det designerede antal billeder optages kontinuerligt.

Detaljer om menupunkt

Der optages for eksempel tre billeder, når der er forløbet 10 sekunder, efter udløserknappen er trykket ned, når der er valgt [Selvudl. (Kont.): 10 s 3 billeder].

Selvudl. (Kont.): 10 s 3 billeder
Selvudl. (Kont.): 10 s 5 billeder
Selvudl. (Kont.): 5 sek. 3 billeder
Selvudl. (Kont.): 5 sek. 5 billeder
Selvudl. (Kont.): 2 sek. 3 billeder
Selvudl. (Kont.): 2 sek. 5 billeder

Tip!

 • Tryk på udløserknappen igen for at stoppe selvudløserens tælling.
 • Vælg en anden fremføringstilstand end (Selvudløser) ved at dreje på tilstandsknappen for fremføring for at annullere selvudløseren.