Lang ekspo.-SR

stillbillede

Når du indstiller lukkerhastigheden til 1 sekund(er) eller længere (optagelse med lang eksponering), udføres der støjreduktion i den tid, som lukkeren er åben. Når funktionen er slået til, reduceres den grynede støj, som er typisk ved lange eksponeringer.

  1. MENU (Optagelse) → [Billedkvalitet][Lang ekspo.-SR] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Aktiverer støjreduktion af samme varighed, som lukkeren er åben. Når der udføres støjreduktion, vises der en meddelelse, og du kan ikke optage noget andet billede. Vælg dette for at prioritere billedkvaliteten.
Fra:
Aktiverer ikke støjreduktion. Vælg dette for at prioritere timingen af optagelsen.

Bemærk!

  • [Lang ekspo.-SR] er ikke til rådighed, når [Lukkertype] er indstillet til [Elektron. lukker].
  • Støjreduktion aktiveres muligvis ikke, selv hvis [Lang ekspo.-SR] er indstillet til [Til] i de følgende situationer:
    • Fremførselstilstanden er indstillet til [Kont. optagelse] eller [Kontin. bracket].
  • [Lang ekspo.-SR] kan ikke indstilles til [Fra] i de følgende optagetilstande:
    • [Intelligent auto]