Vælg på ka. &sen. (overførsel til en smartphone)

Du kan overføre billeder til en smartphone ved at vælge billeder på kameraet.
Det følgende er fremgangsmåden for overførsel af det billede, der aktuelt vises på kameraet.

 1. MENU (Netværk) → [Smartphonetilsl.][Vælg på ka. &sen.][Stør. på sendt bil.], [RAW+J/H sendt mål], og [Sender mål] → ønsket indstilling.
 2. Vis det billede, som skal overføres på afspilningsskærmen.
 3. MENU (Netværk) → [Smartphonetilsl.][Vælg på ka. &sen.][Send][Dette bil.].
  QR code vises på kameraets skærm.

  • Du kan også få vist [Send]-skærmen ved at trykke på knappen (Send til smartphone).
 4. Start Imaging Edge Mobile på din smartphone, og vælg [Connect with a new camera].
 5. Scan kameraets QR code med din smartphone, mens [Connect using the camera QR Code]-skærmen vises på smartphonen.
  Når først QR code er læst, vises [Connect with the camera?] på smartphonen.
 6. Vælg [OK] på smartphonen.
  Kameraet og din smartphone tilsluttes, og billedet overføres.
  • Du kan overføre flere billeder på én gang ved at vælge en anden indstilling end [Dette bil.] i [Send].

Detaljer om menupunkt

Send:
Vælger billeder og overfører dem til en smartphone. ([Dette bil.]/[Alle billeder i gruppe]/[Alle med denne dato]/[Alle m. denne dato()]/[Alle m. denne dato ()]/[Flere billeder])
 • De viste betjeninger kan afvige afhængigt af den visningstilstand, som er valgt på kameraet.
 • Hvis du vælger [Flere billeder], skal du vælge de ønskede billeder vha. midten af kontrolhjulet og derefter trykke på MENU → [Angiv].
Stør. på sendt bil.:
Vælger filstørrelsen for billeder, som skal overføres til smartphonen. JPEG/HEIF-filen i originalstørrelse eller en JPEG/HEIF-fil svarende til 2M kan overføres. ([Original]/[2M])
RAW+J/H sendt mål:
Vælger filtyperne for billeder, som skal overføres til en smartphone, når billederne er optaget med [Filformat] under [Billedkvalitetsindstil.] indstillet til [RAW og JPEG] eller [RAW og HEIF]. ([JPEG & HEIF]/[RAW]/[RAW+J & RAW+H])
Sender mål:
Indstiller, om proxyfilmen med lav bithastighed eller den originale film med høj bithastighed skal overføres, når der overføres en film til en smartphone. ([Kun proxy]/[Kun original]/[Proxy og original])

Tip!

 • Angående andre tilslutningsmetoder end brug af QR code, kan du se "Relateret emne" nederst på denne side.

Bemærk!

 • Afhængigt af smartphonen kan den overførte film muligvis ikke afspilles korrekt. Film afspilles f.eks. ikke jævnt, eller der er ikke nogen lyd.
 • Afhængigt af formatet af stillbilledet, filmen, slowmotionfilmen eller hurtigmotionfilmen kan elementet muligvis ikke afspilles på en smartphone.
 • Dette produkt deler tilslutningsoplysninger til overførsel af billeder med enheder, der har tilladelse til at tilslutte. Hvis du ønsker at ændre de enheder, som har tilladelse til at tilslutte til produktet, skal du nulstille tilslutningsoplysningerne ved at følge disse trin. MENU (Netværk) → [Wi-Fi][Nulstil SSID/kode]. Efter nulstilling af tilslutningsoplysningerne er du nødt til registrere smartphonen igen.
 • Når [Flytilstand] er indstillet til [Til], kan du ikke tilslutte dette produkt og smartphonen. Indstil [Flytilstand] til [Fra].