AEL med udløser

stillbillede

Indstiller om eksponeringen skal fastsættes, når du trykker udløserknappen halvvejs ned.
Vælg [Fra] for at justere fokuseringen og eksponeringen separat.

  1. MENU (Eksponering/Farve) → [Lysmåling][AEL med udløser] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto:
Låser eksponeringen, efter du har justeret fokus automatisk ved at trykke udløserknappen halvvejs ned, når fokustilstandsvælgeren er indstillet til AF-S (Enkeltbilled-AF).
Til:
Fastsætter eksponeringen, når du trykker udløserknappen halvvejs ned.
Fra:
Fastsætter ikke eksponeringen, når du trykker udløserknappen halvvejs ned. Brug denne tilstand, når du ønsker at justere fokuseringen og eksponeringen hver for sig.
Produktet fortsætter med at justere eksponeringen under optagelse i [Kont. optagelse]-tilstand.

Bemærk!

  • Betjening vha. AEL-knappen prioriteres over [AEL med udløser]-indstillingerne.