Visning af billeder på et tv vha. et HDMI-kabel

Der behøves et HDMI-kabel (sælges separat) og et tv udstyret med et HDMI-jackstik for at få vist billeder, som er gemt på dette produkt, vha. et tv. Se i betjeningsvejledningen der fulgte med det kompatible tv angående detaljer.

 1. Sluk for både dette produkt og tv’et.
 2. Tilslut dette produkts HDMI-terminal til HDMI-jackstikket på tv'et vha. et HDMI-kabel (sælges separat).

  Brug et HDMI-kabel, som er kompatibelt med produktets HDMI Type A-terminal og HDMI-jackstikket på tv'et.

 3. Tænd for tv'et og skift indgangen.
 4. Tænd for dette produkt.

  Billeder optaget med produktet vises på tv-skærmen.

 5. Vælg et billede vha. den højre/venstre side på kontrolhjulet.
  • Skærmen på dette kamera er ikke tændt på afspilningsskærmen.
  • Hvis afspilningsskærmen ikke vises, skal du trykke på (Afspil)-knappen.

"BRAVIA" Sync

Du kan betjene dette produkts afspilningsfunktioner med tv'ets fjernbetjening, hvis du tilslutter dette produkt til et tv, som understøtter "BRAVIA" Sync vha. et HDMI-kabel (sælges separat).

 1. Efter du har udført trinene ovenfor for at tilslutte dette kamera til et tv, skal du vælge MENU (Opsætning)[Ekstern udgang][KONTROL TIL HDMI][Til].
 2. Tryk på SYNC MENU-knappen på tv'ets fjernbetjening og vælg den ønskede tilstand.
 • Hvis du tilslutter dette kamera til et tv vha. et HDMI-kabel, er de tilgængelige menupunkter begrænsede.
 • Kun tv'er som understøtter "BRAVIA" Sync kan udføre SYNC MENU-betjeninger. Se i den betjeningsvejledning der fulgte med tv'et angående detaljer.
 • Hvis produktet udfører uønskede betjeninger som reaktion på tv'ets fjernbetjening, når produktet er tilsluttet til en anden producents tv vha. en HDMI-tilslutning, skal du vælge MENU(Opsætning) → [Ekstern udgang][KONTROL TIL HDMI][Fra].

Tip!

 • Dette produkt er kompatibelt med PhotoTV HD-standarden. Hvis du tilslutter en Sony PhotoTV HD-kompatibel enhed vha. et HDMI-kabel (sælges separat) eller USB-kablet, indstilles tv'et til en billedkvalitet, som passer til visning af stillbilleder, og der kan opleves en helt ny verden af fotos i betagende høj kvalitet.
 • PhotoTV HD giver mulighed for et meget detaljeret, foto-lignende udtryk med fine teksturer og farver.

Bemærk!

 • Tilslut ikke dette produkt og en anden enhed vha. udgangsterminalerne på dem begge. Gør du det, kan det forårsage en fejlfunktion.
 • Visse enheder fungerer muligvis ikke ordentligt ved tilslutning til dette produkt. De udsender f.eks. eventuelt ikke video eller lyd.
 • Brug et HDMI-kabel med HDMI-logoet eller et originalt Sony-kabel.
 • Når [Time Code-udgang] er indstillet til [Til], udsendes billedet muligvis ikke ordentligt til tv'et eller optageenheden. I sådanne tilfælde indstilles [Time Code-udgang] til [Fra].
 • Hvis billeder ikke vises ordentligt på tv-skærmen, skal du vælge MENU (Opsætning) → [Ekstern udgang][HDMI-opløsning][4320p/2160p], [2160p], [1080p] eller [1080i] i overensstemmelse med det tv, som skal tilsluttes.
 • Hvis du vil vise 8K-film korrekt fra kameraet på et TV, der er fremstillet af Sony, vha. et HDMI-kabel (sælges separat), skal du ændre tv'ets billedkvalitetsindstillinger manuelt. Ændr billedkvalitetsindstillingerne (gamma eller farvetilstand) for tv'et i overensstemmelse med de indstillinger, der anvendes under optagelse.
 • Hvis du under HDMI-udgang skifter filmformatet (8K/4K/HD-billedkvalitet) eller ændrer filmen til en anden billedhastighed eller farvetilstand, kan skærmen midlertidigt blive mørk. Dette er ikke en funktionsfejl.
 • Når [NTSC/PAL-vælger] er indstillet til PAL, ser skærmen muligvis sort ud i et øjeblik i følgende situationer. Dette er ikke en funktionsfejl.
  • Når du starter eller stopper optagelse af film, mens optagetilstanden er indstillet til en anden tilstand end (Film) eller (Slow-&Hurtigmotion).
  • Når du ændrer optagetilstanden fra (Film) eller (Slow-&Hurtigmotion) til en anden tilstand.
  • Når du afspiller en film for første gang, efter skift til afspilningstilstanden.