Selvudløsertype: Selvudl. (enk.)

stillbillede

Optager et billede vha. selvudløseren, efter der er forløbet et angivet antal sekunder, siden der blev trykket på udløserknappen. Brug 5-sekund/10-sekund-selvudløseren når du skal være med på billedet, og brug 2-sekund-selvudløseren for at reducere kamerarystelse forårsaget af tryk på udløserknappen.

 1. Vælg (Selvudløser) ved at dreje på tilstandsknappen for fremføring.
  • Drej på tilstandsknappen for fremføring mens du holder ned på frigørelsesknappen for tilstandsknaplåsen for fremføring.
 2. MENU (Optagelse) → [Fremfør.metode][Selvudløsertype][Selvudl. (enk.)] → ønsket tilstand.
  • Indstillingsskærmen for [Selvudløsertype] kan vises vha. tryk på Fn-knappen.
 3. Juster fokuseringen og optag billedet.
  Selvudløserlampen blinker, der lyder et bip, og der optages et billede efter det designerede antal sekunder er forløbet.

Detaljer om menupunkt

Tilstanden bestemmer antallet af sekunder, indtil billedet tages, efter tryk på udløserknappen.

Selvudløser (enkelt): 10 s
Selvudløser (enkelt): 5 s
Selvudløser (enkelt): 2 s

Tip!

 • Tryk på udløserknappen igen for at stoppe selvudløserens tælling.
 • Vælg en anden fremføringstilstand end (Selvudløser) ved at dreje på tilstandsknappen for fremføring for at annullere selvudløseren.
 • Indstil [Lydsignaler] til [Fra] for at slå biplyden fra under selvudløsernedtællingen.
 • For at anvende selvudløseren i bracket-indstilling skal du vælge (Bracket) ved at dreje på tilstandsknappen for fremføring, og derefter vælge MENU (Optagelse) → [Fremfør.metode][Bracketindstillinger][Selvudløs. u. bracket].