Fremf.metode

Vælg den passende tilstand for motivet som f.eks. enkelt optagelse, kontinuerlig optagelse eller bracketoptagelse.

  1. Vælg den ønskede fremføringstilstand ved at dreje på tilstandsknappen for fremføring.
    • Drej på tilstandsknappen for fremføring mens du holder ned på frigørelsesknappen for tilstandsknaplåsen for fremføring.

Detaljer om indstillingspunkt

Enkelt optagelse:
Normal optagetilstand.
Kont. optagelse:
Optager kontinuerligt billeder, mens du trykker på udløserknappen og holder den nede.
Selvudløser:
Optager et billede vha. selvudløseren, efter der er forløbet et angivet antal sekunder, siden der blev trykket på udløserknappen.
Bracket:
Optager billeder vha. funktionen bracketing. Typen af bracketingfunktion kan indstilles vha. MENU (Optagelse) → [Fremfør.metode][Bracketindstillinger][Brackettype].