Ekspo.kontroltype

film

Du kan vælge metoden til indstilling af eksponeringen (lukkerhastighed, blænde og ISO-følsomhed) ved optagelse af film. Med [P/A/S/M-tilst.] kan du vælge fra P/A/S/M-tilstandene på samme måde som eksponeringstilstanden for stillbilleder. Med [Fleksi. eksp.tilst.] kan du enkeltvist skifte mellem de automatiske og manuelle indstillinger for blændeværdi, lukkerhastighed og ISO-følsomhed, ligesom eksponeringskontrolsystemet på et professionelt kamera.

  1. MENU (Optagelse) → [Optagetilstand][Ekspo.kontroltype] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

P/A/S/M-tilst.:
Vælg den ønskede eksponeringstilstand blandt [Auto programmeret], [Blændeprioritet], [Lukkerhast.prior.] og [Manuel eksp.].
Fleksi. eksp.tilst.:
Indstiller blændeværdien, lukkerhastigheden og ISO-følsomheden automatisk (Auto) eller manuelt (Manuel).
Du kan skifte mellem de automatiske og manuelle indstillinger vha. den tildelte brugertilpassede tast eller ændre værdierne for blænde, lukkerhastighed og ISO-følsomhed ved at dreje den forreste/bagerste vælger og kontrolhjulet.

Bemærk!

  • Selv hvis [Ekspo.kontroltype] er indstillet til [Fleksi. eksp.tilst.], når du optager en film ved at trykke på MOVIE (film)-knappen i en optagetilstand for stillbilleder, vil filmen blive optaget i eksponeringstilstanden for optagelse af stillbilleder.