Auteursrechten

SiriusXM-logo

SiriusXM Connect Vehicle Tuner en bijbehorend abonnement zijn los verkrijgbaar.
www.siriusxm.com
Sirius, XM en alle verwante merken en logo's zijn handelsmerken van Sirius XM Radio Inc. Alle rechten voorbehouden.


Het woordmerk Bluetooth® en de bijbehorende logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik ervan door Sony Corporation gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.


Windows Media is een geregistreerd handelsmerk of handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.


Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectueel-eigendomsrechten van Microsoft Corporation. Het gebruik of de verspreiding van dergelijke technologie buiten dit product om is verboden zonder licentie van Microsoft of een erkende dochteronderneming van Microsoft.


Apple, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch en Siri zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.


IOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en wordt gebruikt onder licentie.


PANDORA, het PANDORA-logo en de Pandora-huisstijl zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Pandora Media, LLC. Gebruikt met toestemming.


Google, Google Play en Android zijn handelsmerken van Google LLC.


libFLAC

Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation

Verspreiding en gebruik in bron- en binaire vorm, met of zonder aanpassingen, is toegestaan als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Bij verspreiding van de broncode moeten de hierboven aangegeven auteursrechtelijke melding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer behouden blijven.
  • Bij verspreiding in binaire vorm moeten de hierboven aangegeven auteursrechtelijke melding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer worden opgenomen in de documentatie en/of andere materialen die bij de verspreiding worden geleverd.
  • Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toelating mogen de naam Xiph.org Foundation noch de namen van haar bijdragers worden gebruikt om producten te ondersteunen of te promoten die van deze software afgeleid zijn.

DEZE SOFTWARE WORDT "VOETSTOOTS" DOOR DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN DE BIJDRAGERS GELEVERD EN ELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL KUNNEN DE FOUNDATION OF HAAR BIJDRAGERS AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, MORELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT AANKOOP VAN VERVANGGOEDEREN OF DIENSTEN, VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN, OF BEDRIJFSONDERBREKING) ONGEACHT DE OORZAAK EN ONGEACHT DE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, ZOWEL IN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF TORT (INCLUSIEF VERWAARLOZING OF ANDERSZINS) TEN GEVOLGE VAN ENIGERLEI GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS ALS DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE WERD AANGEGEVEN.