Ihopparning och anslutning med en Android-smarttelefon

Åtgärden att registrera enheten som du vill ansluta till kallas ”ihopparning”. Para först ihop en enhet med headsetet för första gången.

Innan du börjar ihopparningsåtgärden så kontrollera att:

 • Android-smarttelefonen är placerad inom 1 m från headsetet.
 • Headsetet är tillräckligt laddat.
 • Bruksanvisning till smarttelefonen finns till hands.
 1. Gå till ihopparningsläget på det här headsetet.

  Starta headsetet när du parar ihop headsetet med en enhet den första gången efter att du köpt det eller efter att du initierat headsetet (headsetet har inte någon ihopparningsinformation). Headsetet övergår automatiskt till ihopparningsläge.

  När du parar ihop en andra eller efterföljande enhet (headsetet har ihopparningsinformation för andra enheter) så tryck och håll in -knappen i ca. 7 sekunder.

  Kontrollera att indikatorlampan (blå) upprepat blinkar två gånger i följd. Röstvägledningen säger “Bluetooth pairing” (Bluetooth-parkoppling).

 2. Om skärmen på Android-smarttelefonen är låst så lås upp den.
 3. Sök efter headsetet på Android-smarttelefonen.
  1. Välj [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

  2. Vidrör reglaget för att aktivera funktionen Bluetooth.

 4. Rör vid [WH-XB900N].

  Om du måste ange en passnyckel (*), anger du ”0000”.

  Headsetet och smarttelefonen paras ihop och ansluts till varandra. Röstvägledningen säger ”Bluetooth connected” (Bluetooth ansluten).

  Om de inte ansluts så läs ”Ansluta till en ihopparad Android-smarttelefon”.

  Om [WH-XB900N] inte visas på skärmen till Android-smarttelefonen så försök igen från steg 3.

  *En passnyckel kan kallas ”passkod”, ”PIN-kod” eller ”lösenord”.

Tips

OBS!

 • När du registrerar en enhet (ihopparning) visas [WH-XB900N], [LE_WH-XB900N] eller både och på den anslutande enheten. När både och eller [WH-XB900N] visas väljer du [WH-XB900N]; när [LE_WH-XB900N] visas väljer du [LE_WH-XB900N].
 • Om ihopparning inte har upprättats inom 5 minuter avbryts ihopparningsläget. Börja i det här fallet om åtgärden från steg 1.
 • När Bluetooth-enheterna har kopplats en gång behöver de inte kopplas igen, förutom i följande fall:
  • Om ihopparningsinformationen raderats vid en reparation eller liknande.
  • När en 9:e enhet är ihopparad
   Headsetet kan paras ihop med upp till 8 enheter. Om en ny enhet kopplas samman efter att 8 enheter redan har ihopparats skrivs registreringsinformationen för den ihopparade enheten med det äldsta anslutningsdatumet över med information för den nya enheten.
  • När ihopparningsinformationen för headsetet har raderats från Bluetooth-enheten.
  • När headsetet initieras
   All ihopparningsinformation raderas. Radera i sådant fall ihopparningsinformationen för headsetet från Bluetooth-enheten och para sedan ihop dem igen.
 • Headsetet kan paras ihop med flera enheter men kan endast spela musik från en ihopparad enhet åt gången.