Ihopparning och anslutning med andra Bluetooth-enheter

Åtgärden att registrera enheten som du vill ansluta till kallas ”ihopparning”. Para först ihop en enhet med headsetet för första gången.

Innan du börjar ihopparningsåtgärden så kontrollera att:

 • Bluetooth-enheten är placerad inom 1 m från headsetet.
 • Headsetet är tillräckligt laddat.
 • Bruksanvisningen till Bluetooth-enheten finns till hands.
 1. Gå till ihopparningsläget på det här headsetet.

  Starta headsetet när du parar ihop headsetet med en enhet den första gången efter att du köpt det eller efter att du initierat headsetet (headsetet har inte någon ihopparningsinformation). Headsetet övergår automatiskt till ihopparningsläge.

  När du parar ihop en andra eller efterföljande enhet (headsetet har ihopparningsinformation för andra enheter) så tryck och håll in -knappen i ca. 7 sekunder.

  Kontrollera att indikatorlampan (blå) upprepat blinkar två gånger i följd. Röstvägledningen säger “Bluetooth pairing” (Bluetooth-parkoppling).

 2. Utför ihopparningsförfarandet på Bluetooth-enheten för att söka efter det här headsetet.

  [WH-XB900N] visas på listan över identifierade enheter på Bluetooth-enhetens skärm.

  Om den inte visas så upprepa från steg 1.

 3. Välj [WH-XB900N] som visas på skärmen på den Bluetooth-enhet som ska paras ihop.

  Om du måste ange en passnyckel (*), anger du ”0000”.

  *En passnyckel kan kallas ”passkod”, ”PIN-kod” eller ”lösenord”.

 4. Upprätta Bluetooth-anslutning från Bluetooth-enheten.

  Vissa enheter ansluter automatiskt till headsetet när ihopparningen är slutförd. Röstvägledningen säger ”Bluetooth connected” (Bluetooth ansluten).

Tips

OBS!

 • När du registrerar en enhet (ihopparning) visas [WH-XB900N], [LE_WH-XB900N] eller både och på den anslutande enheten. När både och eller [WH-XB900N] visas väljer du [WH-XB900N]; när [LE_WH-XB900N] visas väljer du [LE_WH-XB900N].
 • Om ihopparning inte har upprättats inom 5 minuter avbryts ihopparningsläget. Börja i det här fallet om åtgärden från steg 1.
 • När Bluetooth-enheterna har kopplats en gång behöver de inte kopplas igen, förutom i följande fall:
  • Om ihopparningsinformationen raderats vid en reparation eller liknande.
  • När en 9:e enhet paras ihop.
   Headsetet kan paras ihop med upp till 8 enheter. Om en ny enhet kopplas samman efter att 8 enheter redan har ihopparats skrivs registreringsinformationen för den ihopparade enheten med det äldsta anslutningsdatumet över med information för den nya enheten.
  • När ihopparningsinformationen för headsetet har raderats från Bluetooth-enheten.
  • När headsetet initieras.
   All information för ihopparning raderas. I sådant fall så radera ihopparningsinformationen för headsetet från enheten och para sedan ihop dem igen.
 • Headsetet kan paras ihop med flera enheter men kan endast spela musik från 1 ihopparad enhet åt gången.