Lading av enheten

Batterinivået på enheten er ikke tilstrekkelig når du kjøper den. Lad enheten før bruk.

Du må alltid bruke den Sony-merkede laderen og USB-kabelen, siden andre ladere og USB-kabler kan medføre økt sikkerhetsrisiko.

Merknad

  • Enheten har et integrert, oppladbart batteri som bare kan skiftes av en autorisert Sony-servicepartner. Du må aldri forsøke å åpne eller ta fra hverandre enheten selv. Hvis du gjør det, kan det forårsake skade og annullere garantien.

Hint

  • En stikkontaktlader lader enheten raskere enn lading via en datamaskin.

Diagram over lading av enheten

  1. Koble én ende av USB-kabelen til laderen (eller til USB-porten på en datamaskin).
  2. Koble den andre enden av kabelen til USB-porten på enheten.
  3. Når enheten er fulladet, kobler du kabelen fra enheten ved å trekke den rett ut.
    Pass på at du ikke bøyer kontakten.

Merknad

  • Hvis meldingen nedenfor vises på enheten din, har det oppstått en ladefeil. Stopp bruken av enheten og kontakt en autorisert Sony-servicepartner for reparasjon.

    Bilde av advarselsmeldingen. Fare for brannskade. Ikke ta på ladekoblingen.

TP0001881588