Възстановяване на фабричните настройки на Вашия Walkman

Тази операция нулира всички параметри към настройките по подразбиране.

Ако нулирате Вашия Walkman, информацията за сдвояване за дистанционното управление (само за NW-WS625) и други Bluetooth устройства ще бъдат изтрити.

  1. Поставяне на възпроизвеждане на пауза.
  2. Уверете се, че функцията Bluetooth е изключена.
  3. Докато задържате натиснат бутона (), задръжте натиснат бутона () за 15 секунди.

    Светлинният индикатор () ще мигне два пъти. Нулирането е завършено.

Забележка

  • Когато Bluetooth връзката е активна, не можете да нулирате Вашия Walkman.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.