Включване и изключване на Вашия Walkman

  1. Задръжте натиснат бутона () за 3 секунди.

    Ще чуете звук за стартиране.

    След като Вашия Walkman се включи, светлинният индикатор () светва.

За да изключите Вашия Walkman

Задръжте натиснат бутона () за 3 секунди.

Ще чуете звук за изключване. След това, Вашия Walkman и светлинният индикатор () ще се изключат.

Съвет

  • Вашият Walkman ще се изключи автоматично, ако не работите с него 30 минути (само когато възпроизвеждането е на пауза). За да включите Walkman, задръжте натиснат бутона () за 3 секунди.
  • Когато изключите Вашия Walkman, дистанционното управление (само за NW-WS625) се изключва.

Съдържанието на помощното ръководство може да бъде променяно без предупреждение поради осъвременяване на продуктовите спецификации.

Това помощно ръководство е преведено с употреба на машинен превод.