Všeobecné nastavenia (General)

Language

Slúži na výber jazyka zobrazenia: [English], [Español], [Français], [Deutsch], [Italiano], [Português], [Русский], [ไทย], [], [简体中文], [繁體中文], [한국어], [Indonesia].


Demo

Aktivácia ukážky: [OFF], [ON].


Date/Time

Položka Opis
Set Date/Time Slúži na nastavenie dátumu a času: [Auto(RDS)], [Manual].
(XAV-1550D(EUR)): [Auto(DAB)], [Manual].
Date Format Výber formátu: [DD-MM-YYYY], [MM-DD-YYYY], [YYYY-MM-DD].
Time Format Výber formátu: [12-hour], [24-hour].

Beep

Aktivácia zvuku operácie: [OFF], [ON].


Rear View Camera

Slúži na nastavenie obrazvu zo zadnej kamery: [OFF], [Normal], [Reverse] (zrkadlový obraz).
[Guide Line Adjust] slúži na úpravu vodiacich prvkov na obraze zadnej kamery.
Ťuknite na blízku stranu alebo vzdialenú stranu (červené časti) vodiaceho prvku, čím ho upravíte.

Obrázok znázorňujúci spôsob nastavenia zadnej kamery

Ťuknutím na /// (doľava/nahor/doprava/nadol) upravte polohu vodiacich prvkov. Ťuknutím na (smerom dnu) alebo (smerom von) upravte šírku vodiaceho prvku.


Steering Control

Nastavuje režim vstupu pripojeného diaľkového ovládača. Aby ste zabránili nesprávnemu fungovaniu zariadenia, pred použitím je potrebné nastaviť správny režim vstupu podľa pripojeného diaľkového ovládača.

Položka Opis
Custom Režim vstupu pre diaľkové ovládanie volantu (postupujte podľa krokov (registrácia/nastavenie) na registráciu funkcií na pripojenom diaľkovom ovládaní).
Preset Režim vstupu pre káblové diaľkové ovládanie okrem diaľkového ovládania na volante.
(registrácia/nastavenie) Zobrazí sa obrazovka tlačidiel na volante.
Podržte stlačené tlačidlo, ktoré chcete priradiť k volantu. Tlačidlo na obrazovke sa rozsvieti (pohotovostný režim).
Podržte tlačidlo na volante, ktorému chcete vybranú funkciu priradiť. Tlačidlo na obrazovke zmení farbu (označené alebo zakrúžkované oranžovou čiarou).
Ďalšie funkcie zaregistrujete opakovaním krokov a .

(Dostupné iba vtedy, keď je položka [Steering Control] nastavené na [Custom].)

Poznámka

  • Počas nastavovania nemožno používať pripojené diaľkové ovládanie, a to aj napriek tomu, že niektoré funkcie už boli zaregistrované. Použite tlačidlá na jednotke.
  • Ak pri registrácii dôjde k chybe, vymažú sa všetky zaregistrované informácie. Registráciu musíte začať od začiatku.
  • Táto funkcia nemusí byť pri niektorých vozidlách dostupná. Podrobnosti o kompatibilite svojho vozidla získate na stránke podpory.

Tuning Steps (XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN)/XAV-1550D(EUR))

Umožňuje nastaviť odstupňovanie frekvencií v pásme FM/AM pre vašu krajinu alebo oblasť.
XAV-1500(E)/XAV-1500(LA)/XAV-1500(IN): [50kHz/9kHz], [100kHz/10kHz], [200kHz/10kHz]
XAV-1550D(EUR): [50kHz/9kHz], [100kHz/9kHz]


Factory Reset

Nastaví všetky nastavenia na predvolené hodnoty.


Firmware Version

Slúži na aktualizáciu a potvrdenie verzie firmvéru.


Open Source Licenses

Zobrazenie softvérových licencií.