Párovanie so zariadením BLUETOOTH

Pri prvom pripájaní zariadenia BLUETOOTH je potrebné vykonať vzájomnú registráciu zariadení (nazývanú „párovanie“). Párovanie zabezpečí, aby sa toto zariadenie a ostatné zariadenia navzájom rozpoznali.

 1. Umiestnite zariadenie BLUETOOTH do vzdialenosti 1 m od tohto zariadenia.
 2. Stlačte HOME a potom ťuknite na [Settings].
 3. Ťuknite na možnosť [Bluetooth].
 4. Ťuknite na [Bluetooth Connection] a potom ťuknite na [ON].
  Signál BLUETOOTH sa aktivuje a na stavovom riadku zariadenia sa rozsvieti (BLUETOOTH).
 5. Ťuknite na možnosť [Pairing].
  Keď je zariadenie v režime párovania, symbol (BLUETOOTH) bliká.
 6. Spustite párovanie na druhom zariadení BLUETOOTH, aby rozpoznalo toto zariadenie.
 7. Vyberte názov modelu zobrazený na displeji zariadenia BLUETOOTH.
  Ak sa názov modelu nezobrazí, zopakujte postup od 5.
  Ak sa zobrazí obrazovka s potvrdením pripojenia, použite zariadenie BLUETOOTH na schválenie pripojenia. Potom ťuknite na možnosť [OK] na jednotke a/alebo zariadení BLUETOOTH.
 8. Ak sa na zariadení BLUETOOTH zobrazí výzva na zadanie hesla*, zadajte [0000].
  Po dokončení párovania zostane symbol (BLUETOOTH) trvalo svietiť.

  * Namiesto hesla sa môže v závislosti od použitého zariadenia BLUETOOTH vyžadovať „kód“, „PIN kód“, „číslo PIN“ alebo „párovací kód“.

 9. Výberom tohto zariadenia v párovanom zariadení BLUETOOTH vytvoríte pripojenie BLUETOOTH.
  (mobilný telefón) alebo (zvukové zariadenie) sa po vytvorení pripojenia rozsvieti.

Poznámka

 • Zariadenie možno súčasne pripojiť iba k jednému zariadeniu BLUETOOTH.
 • Na odpojenie pripojenia BLUETOOTH pripojenie vypnite buď na jednotke, alebo na zariadení BLUETOOTH.