Upozornenia

 • Elektrická anténa sa vysúva automaticky.
 • Keď prevediete vlastníctvo alebo zošrotujete svoje auto s nainštalovanou jednotkou, inicializujte všetky nastavenia na výrobné nastavenia vykonaním továrenských nastavení.
 • Nedovoľte, aby sa na zariadenie vyliala tekutina.

Poznámky o bezpečnosti

 • Dodržiavajte miestne pravidlá o cestnej premávke, zákony a predpisy.
 • Počas jazdy
  • Jednotku počas jazdy nesledujte ani nepoužívajte, pretože by to mohlo odpútať vašu pozornosť a zapríčiniť nehodu. Na sledovanie alebo používanie zariadenie vozidlo odparkujte na bezpečnom mieste.
  • Nepoužívajte funkciu nastavenia ani žiadne iné funkcie, ktoré by mohli odpútať vašu pozornosť od cesty.
  • Pri cúvaní nezabúdajte sledovať priestor vzadu spolu s okolím, a to aj v prípade pripojenej cúvacej kamery. Nespoliehajte sa výhradne na cúvaciu kameru.
 • Počas prevádzky
  • Do zariadenia nevkladajte ruky, prsty ani cudzie predmety, pretože by to mohlo spôsobiť zranenie či poškodenie zariadenia.
  • Malé súčasti uchovávajte mimo dosahu detí.
  • Nezabudnite si zapnúť bezpečnostné pásy, aby sa predišlo zraneniam v prípade náhleho pohybu vozidla.

Predchádzanie nehodám

Obraz sa objaví až po zaparkovaní vozidla a aktivácii parkovacej brzdy. Ak počas prehrávania videa dôjde k pohybu vozidla, zobrazí sa nasledovné upozornenie a v sledovaní videa nebude možné pokračovať.

[Video blocked for your safety.]


Počas šoférovania zariadenie nepoužívajte ani nesledujte monitor.

Poznámky o LCD paneli

 • Dbajte na to, aby sa LCD panel nenamočil, ani ho nevystavujte tekutinám. Mohlo by dôjsť k jeho poruche.

 • Na LCD panel netlačte nadmernou silou, pretože tento postup môže narušiť zobrazenie alebo spôsobiť poruchu (napr. obraz nebude jasný, prípadne dôjde k poškodeniu LCD panela).
 • Na panel neťukajte inými predmetmi, než sú vaše prsty, pretože sa tým môže LCD panel poškodiť či prasknúť.
 • LCD panel čistite pomocou suchej jemnej handričky. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzín, riedidlo, komerčne dostupné čističe alebo antistatické spreje.
 • Jednotku nepoužívajte mimo teplotný rozsah 0 ºC až 40 ºC.
 • Ak ste vozidlo zaparkovali na chladnom či horúcom mieste, obraz nemusí byť jasný. Monitor však nie je poškodený a keď sa teplota vo vašom aute dostane na bežné hodnoty, obraz bude jasný.
 • Na monitore sa môžu objaviť dočasné modré, červené či zelené bodky. Nazývajú sa „svetlé body“ a môžu sa objaviť na akomkoľvek LCD. LCD panel je starostlivo vyrobený s viac než 99,99 % funkčných segmentov. Existuje však možnosť, že malé percento (obyčajne 0,01 %) z nich sa nemusí správne rozsvecovať. Váš používateľský zážitok to však nenaruší.

Poznámky týkajúce sa dotykovej obrazovky

 • Toto zariadenie využíva odporovú dotykovú obrazovku. Na obrazovku ťukajte priamo prstom.
 • Táto jednotka nepodporuje využívanie viacerých dotykov súčasne.
 • Na obrazovku neťukajte ostrými predmetmi, akými sú ihly, pero či nechty. Toto zariadenie nepodporuje používanie stylusu.
 • Dbajte na to, aby do styku s dotykovou obrazovkou neprišli žiadne predmety. Ak sa obrazovky dotknú iné predmety než vaše prsty, môže dôjsť k nesprávnemu reagovaniu zariadenia.
 • Pretože je obrazovka vyrobená zo skla, nevystavujte zariadenie silným nárazom. Ak si na obrazovke všimnete praskliny alebo odreniny, nedotýkajte sa poškodených častí, pretože si tým môžete spôsobiť zranenie.
 • Elektronické zariadenia uchovávajte mimo dosahu dotykovej obrazovky. Môžu spôsobiť nefunkčnosť dotykovej obrazovky.


Ak máte otázky alebo sa vyskytol nejaký problém s vaším zariadením, ktorý nie je opísaný v dokumente Príručka, poraďte sa s najbližším predajcom Sony.