Dostupné operácie počas telefonovania

Nastavenie hlasitosti vyzváňania

Počas prichádzajúceho hovoru otočte otočným ovládačom hlasitosti.

Nastavenie hlasitosti volajúceho

Počas hovoru otočte otočným ovládačom hlasitosti.

Nastavenie hlasitosti pre druhého účastníka (nastavenie citlivosti mikrofónu)

Počas handsfree hovoru ťuknite na (možnosť) a potom nastavte [MIC Gain] na [High], [Middle] alebo [Low].

Odstránenie ozveny a hluku (režim zníženia ozveny/hluku)

Počas hovoru ťuknite na (možnosť), potom nastavte [Speech Quality] na [Mode 1] alebo [Mode 2].

Prepínanie medzi handsfree režimom a slúchadlom

Počas hovoru môžete ťuknutím na (reproduktor/telefón) prepínať zvuk hovoru medzi zariadením a mobilným telefónom.

Poznámka

  • V závislosti od mobilného telefónu nemusí byť táto funkcia dostupná.

Automatické prijatie prichádzajúceho hovoru

Ťuknite na (možnosť) a nastavte [Auto Answer] na [ON].