Počúvanie DAB/DAB+ rádia

Stlačte HOME a potom ťuknite na [DAB+].

Rada

  • Nastavte položku [Antenna Power] na [ON] (predvolene) alebo [OFF] v závislosti od typu antény DAB (nedodáva sa).
  • Keď prvýkrát po resete výrobných nastavení zvolíte možnosť [DAB+], automaticky sa spustí automatické ladenie. Nechajte automatické ladenie dokončiť. (Ak ho prerušíte, automatické ladenie sa znovu spustí, keď vyberiete zdroj [DAB+].) Ak automatické ladenie neuloží žiadnu stanicu DAB, vykonajte ladenie ťuknutím na [Auto Tune] zoznamu (zoznamu).

Ovládacie prvky/signalizácie príjmu

Obrázok znázorňujúci obrazovku rádia DAB/DAB+

A. (zoznam)

Otvorte zoznam staníc.

B. Aktuálne pásmo

Zmeňte pásmo (DAB1, DAB2 alebo DAB3).

C. Názov skupiny staníc, názov stanice


D. (možnosti DAB)


E. SEEK–/SEEK+

Vyhľadajte stanice.

F. / (doľava/doprava)

Vyhľadajte skupiny staníc.
(Dostupné iba vtedy, keď je položka [Seek By] nastavené na [Station Gp].)

G. Prednastavené čísla

Vyberte si prednastavenú stanicu. Potiahnutím prstom doprava/doľava si zobrazte ďalšie prednastavené stanice.
Podržaním stlačenej možnosti uložte aktuálnu stanicu na danú prednastavenú polohu.