Párování s počítačem (Windows)

Na zařízeních BLUETOOTH, která se mají bezdrátově připojit, je nezbytný proces párování pro vzájemnou registraci údajů.

Při prvním sestavování připojení BLUETOOTH se musí dané zařízení spárovat s reproduktorem. Stejný postup proveďte pro spárování s dalšími zařízeními.

Podporované operační systémy

Windows 10, Windows 8.1


Než začnete, proveďte následující postup.

 • Umístěte počítač max. 1 m od reproduktoru.

 • Připojte reproduktor k el. zásuvce přes napájecí adaptér (součást dodávky).

 • Abyste předešli náhlému hlasitému výstupu zvuku z reproduktoru, snižte hlasitost počítače a reproduktoru, které vzájemně připojujete, nebo zastavte přehrávání.

 • Nastavte reproduktor počítače na „zap.“.

  Je-li reproduktor počítače nastaven na (ztlumit), nedojde k výstupu zvuku do reproduktoru BLUETOOTH.

  • Když je reproduktor počítače nastaven na „zap.“.

   Obrázek ikony, která indikuje zapnutí reproduktoru

 1. Připravte se k vyhledání reproduktoru na počítači.

  Pro Windows 10

  Na hlavním panelu v pravém dolním rohu obrazovky vyberte položky [(Action Center)] - [Connect].

  Pro Windows 8.1

  Klikněte pravým tlačítkem na tlačítko [Start] a pak klikněte na položku [Control Panel].

  Po zobrazení možnosti [All Control Panel Items] vyberte položku [Devices and Printers].

  Zobrazí-li se obrazovka [Control Panel] místo možnosti [All Control Panel Items], vyberte položku [Large icons] či [Small icons] z nabídky [View by] v pravém horním rohu obrazovky.

 2. Zapněte reproduktor dotknutím se tlačítka (Napájení)/PAIRING.

  Rozsvítí se indikátor napájení (zelený).

 3. Dotkněte se a podržte tlačítko (Napájení)/PAIRING reproduktoru déle než 2 sekundy.

  Indikátor BLUETOOTH (modrý) bliká rychle a reproduktor přejde do režimu párování.

  Tip

  • Pokud indikátor BLUETOOTH nebliká, mohl být již reproduktor k zařízení BLUETOOTH připojený. Jde-li o tento případ, proveďte postup párování znovu, jakmile jste reproduktor vypnuli.

 4. Vyhledejte reproduktor na počítači.

  Pro Windows 10

  1. V pravém dolním rohu obrazovky vyberte volbu [Connect] v položce Action Center.

  2. Vyberte název reproduktoru ([SRS-RA5000] či název, jenž jste zadali při instalaci sítě Wi-Fi).

   Nezobrazí-li se název reproduktoru na obrazovce, zopakujte postup od kroku3.

   Po spárování se automaticky sestaví připojení BLUETOOTH a na obrazovce se zobrazí položka [Connected music]. Pokračujte krokem6.

  Pro Windows 8.1

  1. Klikněte na položku [Add a device].

  2. Vyberte název reproduktoru ([SRS-RA5000] či název, jenž jste zadali při instalaci sítě Wi-Fi) a pak klikněte na položku [Next].

   Je-li požadován kód*, zadejte „0000“.

   Nezobrazí-li se název reproduktoru, proveďte operaci znovu od kroku3.

   * Tomuto kódu se také může říkat „přístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ nebo „heslo“.

  3. Když se zobrazí obrazovka pro instalaci ovladače, klikněte na položku [Close].

   Počítač zahájí instalaci ovladače.

   Během instalace se zobrazí značka „probíhá instalace“ v levé dolní části ikony reproduktoru. Když se značka „probíhá instalace“ skryje, je instalace ovladače dokončena. Pokračujte krokem5.

 5. Zaregistrujte reproduktor do počítače.

  Pro Windows 10

  Po spárování se automaticky sestaví připojení BLUETOOTH a na obrazovce se zobrazí položka [Connected music]. Pokračujte krokem6.

  Pro Windows 8.1

  1. Klepněte pravým tlačítkem na název reproduktoru ([SRS-RA5000] či název, jenž jste zadali při instalaci sítě Wi-Fi) v položce [Devices], a pak vyberte položku [Sound settings] z nabídky, která se zobrazí.

  2. Ověřte název reproduktoru na obrazovce [Sound].

   • Je-li na ikoně reproduktoru značka zaškrtnutí (zelený), pokračujte krokem6.

   • Pokud na ikoně reproduktoru značka zaškrtnutí (zelený) není, pokračujte krokem 5-3.

   • Nezobrazí-li se název reproduktoru ([SRS-RA5000] či název, jenž jste zadali při instalaci sítě Wi-Fi), klepněte pravým tlačítkem na položku [Sound], a vyberte položku [Show Disabled Devices] z nabídky, která se zobrazí. Pak pokračujte krokem 5-3.

  3. Klikněte pravým tlačítkem na název reproduktoru a vyberte položku [Connect] z nabídky, která se zobrazí.

   Když se reproduktor připojí, zobrazí se značka zaškrtnutí na ikoně reproduktoru na obrazovce [Sound]. Pokračujte krokem6.

   Nemůžete-li kliknout na možnost [Connect] pro reproduktor, vyberte možnost [Disable] pro položku [Default Device], u níž je aktuálně značka zaškrtnutí (zelený).

 6. Ověřte, že je připojení BLUETOOTH dokončeno.

  Když dojde k sestavení připojení BLUETOOTH, reproduktor zapípá a indikátor BLUETOOTH se přepne z blikání na trvalé rozsvícení.

Tip

 • Výše popsaný postup slouží pouze pro orientaci. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky počítače. Nicméně nelze zaručit správnou funkci se všemi počítači. Na funkci s počítačem sestaveným uživatelem se navíc nevztahuje záruka.

Poznámka

 • Opustí-li reproduktor režim párování BLUETOOTH před dokončením postupu a název reproduktoru již není uveden na obrazovce zařízení BLUETOOTH, zopakujte postup od kroku3.

 • Jakmile je reproduktor s počítačem spárován, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:

  • údaje o párování jsou vymazány kvůli opravě apod.;

  • na počítači dojde k vymazání údajů o párování s reproduktorem;

  • reproduktor se zinicializuje;

   dojde k vymazání všech údajů o párování.

 • Kód reproduktoru je „0000“. Je-li na počítači nastaven jiný kód než „0000“, nebude spárování s reproduktorem úspěšné.