Předběžná opatření 

Bezpečnost

Dostane-li se do výrobku jakýkoli pevný předmět či kapalina, odpojte jej od sítě a před dalším použitím jej nechte zkontrolovat kvalifikovaným pracovníkem.

Zdroje el. energie

  • Před provozováním výrobku zkontrolujte, je-li jeho jmenovité napětí stejné jako napětí místní elektrické sítě.

    Jmenovité napětí je uvedeno na typovém štítku na spodní straně výrobku.

  • Výrobek není odpojen od napájecího zdroje (elektrické sítě), dokud je připojen k elektrické zásuvce, a to i v případě, že je výrobek vypnutý.

  • Nebudete-li tento výrobek delší dobu používat, nezapomeňte jej odpojit od elektrické zásuvky. Při odpojení napájecího kabelu uchopte zástrčku; nikdy netahejte za kabel.

Umístění

  • Výrobek nepokládejte do šikmé polohy.

  • Umístěte výrobek na místo s dostatečným větráním, aby se zabránilo hromadění tepla a prodloužila se jeho životnost.

  • Výrobek neumisťujte blízko zdrojů tepla ani na místa vystavená přímému slunečnímu světlu, nadměrnému prachu či mechanickým otřesům.

  • Na horní část výrobku nepokládejte žádné předměty, které by mohly způsobit závady.

  • Při položení výrobku na povrchy se speciálním ošetřením (jako je vosk, olej, leštidlo atd.) musíte dbát zvýšené opatrnosti, protože může dojít ke znečištění či zbarvení povrchu.

Provoz

Před připojením jiného zařízení nezapomeňte tento výrobek vypnout a odpojit z elektrické zásuvky.

Čištění

Tento výrobek čistěte měkkým hadříkem mírně navlhčeným jemným roztokem detergentu. Nepoužívejte žádné typy abrazivních houbiček, čisticí písek ani rozpouštědla, jako je ředidlo, benzín či alkohol.

Máte-li jakékoli dotazy nebo problémy týkající se tohoto výrobku, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.