Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH

Při párování se dvěma či více zařízeními BLUETOOTH proveďte následující párovací postup pro každé zařízení.

Před obsluhou reproduktoru zajistěte provedení tohoto postupu:

 • Umístěte zařízení BLUETOOTH max. 1 m od reproduktoru.

 • Připojte reproduktor k el. zásuvce přes napájecí adaptér (součást dodávky).

 • Abyste předešli náhlému hlasitému výstupu zvuku z reproduktoru, snižte hlasitost zařízení BLUETOOTH, které připojujete k reproduktoru, nebo na něm zastavte přehrávání.

  V závislosti na párovaném zařízení BLUETOOTH může být hlasitost zařízení BLUETOOTH synchronizována s hlasitostí reproduktoru, když po sestavení připojení BLUETOOTH začnete přehrávat hudbu.

 • Jako referenci si připravte návod k obsluze (součást dodávky zařízení BLUETOOTH).

 1. Dotkněte se a podržte tlačítko (Napájení)/PAIRING reproduktoru déle než 2 sekundy.

  Indikátor BLUETOOTH (modrý) bliká rychle a reproduktor přejde do režimu párování.

  Tip

  • Pokud indikátor BLUETOOTH nebliká, mohl být již reproduktor k zařízení BLUETOOTH připojený. Jde-li o tento případ, proveďte postup párování znovu, jakmile jste reproduktor vypnuli.

 2. Pro zjištění reproduktoru proveďte párovací postup na zařízení BLUETOOTH.

  Když se na displeji zařízení BLUETOOTH zobrazí seznam zjištěných zařízení, vyberte název reproduktoru ([SRS-RA5000] či název, jenž jste zadali při instalaci sítě Wi-Fi).

  Dojde-li k výzvě pro zadání kódu* na zařízení BLUETOOTH, zadejte kód „0000“.

  * Tomuto kódu se také může říkat „přístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ nebo „heslo“.

 3. Sestavte připojení BLUETOOTH postupem podle pokynů na obrazovce zařízení BLUETOOTH.

  Když dojde k sestavení připojení BLUETOOTH, reproduktor zapípá a indikátor BLUETOOTH se přepne z blikání na trvalé rozsvícení.

Tip

 • Informace o provozování zařízení BLUETOOTH viz návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení BLUETOOTH.

Poznámka

 • Opustí-li reproduktor režim párování BLUETOOTH před dokončením postupu a název reproduktoru již není uveden na obrazovce zařízení BLUETOOTH, zopakujte postup od kroku1.

 • Jakmile je reproduktor se zařízením BLUETOOTH spárován, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:

  • údaje o párování jsou vymazány kvůli opravě apod.;

  • na zařízení BLUETOOTH dojde k vymazání údajů o párování s reproduktorem;

  • reproduktor je zinicializován;

   dojde k vymazání všech údajů o párování.

 • Přes připojení BLUETOOTH nedoporučujeme sledovat videa. U obrazu a zvuku dochází k mírnému posunu.

 • Tento reproduktor nepodporuje profil BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile), který umožňuje handsfree volání s mobilním telefonem BLUETOOTH.