Párování s počítačem (Mac)

Na zařízeních BLUETOOTH, která se mají bezdrátově připojit, je nezbytný proces párování pro vzájemnou registraci údajů.

Při prvním sestavování připojení BLUETOOTH se musí dané zařízení spárovat s reproduktorem. Stejný postup proveďte pro spárování s dalšími zařízeními.

Podporované operační systémy

macOS High Sierra (verze 10.13)


Než začnete, proveďte následující postup.

 • Umístěte počítač max. 1 m od reproduktoru.

 • Připojte reproduktor k el. zásuvce přes napájecí adaptér (součást dodávky).

 • Abyste předešli náhlému hlasitému výstupu zvuku z reproduktoru, snižte hlasitost počítače a reproduktoru, které vzájemně připojujete, nebo zastavte přehrávání.

 • Nastavte reproduktor počítače na „zap.“.

  Je-li reproduktor počítače nastaven na (ztlumit), nedojde k výstupu zvuku do reproduktoru BLUETOOTH.

  • Když je reproduktor počítače nastaven na „zap.“.

   Obrázek ikony, která indikuje zapnutí reproduktoru

 1. Zapněte reproduktor dotknutím se tlačítka (Napájení)/PAIRING.

  Rozsvítí se indikátor napájení (zelený).

 2. Dotkněte se a podržte tlačítko (Napájení)/PAIRING reproduktoru déle než 2 sekundy.

  Indikátor BLUETOOTH (modrý) bliká rychle a reproduktor přejde do režimu párování.

  Tip

  • Pokud indikátor BLUETOOTH nebliká, mohl být již reproduktor k zařízení BLUETOOTH připojený. Jde-li o tento případ, proveďte postup párování znovu, jakmile jste reproduktor vypnuli.

 3. Vyhledejte reproduktor na počítači.
  1. Na hlavním panelu v pravém dolním rohu obrazovky vyberte položky [(System Preferences)] - [Bluetooth].

  2. Vyberte název reproduktoru ([SRS-RA5000] či název, jenž jste zadali při instalaci sítě Wi-Fi) na obrazovce Bluetooth, a pak klikněte na položku [Pair].

 4. Ověřte, že je připojení BLUETOOTH dokončeno.

  Když dojde k sestavení připojení BLUETOOTH, reproduktor zapípá a indikátor BLUETOOTH se přepne z blikání na trvalé rozsvícení.

 5. Klikněte na ikonu reproduktoru v pravém horním rohu obrazovky a vyberte název reproduktoru ([SRS-RA5000] či název, jenž jste zadali při instalaci sítě Wi-Fi) z položky [Output Device].

  Na počítači můžete využívat přehrávání hudby apod.

Tip

 • Výše popsaný postup slouží pouze pro orientaci. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky počítače.

Poznámka

 • Opustí-li reproduktor režim párování BLUETOOTH před dokončením postupu a název reproduktoru již není uveden na obrazovce zařízení BLUETOOTH, zopakujte postup od kroku2.

 • Jakmile je reproduktor s počítačem spárován, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:

  • údaje o párování jsou vymazány kvůli opravě apod.;

  • na počítači dojde k vymazání údajů o párování s reproduktorem;

  • reproduktor se zinicializuje;

   dojde k vymazání všech údajů o párování.

 • Kód reproduktoru je „0000“. Je-li na počítači nastaven jiný kód než „0000“, nebude spárování s reproduktorem úspěšné.