Čo môžete robiť, keď ste pripojení k hernej konzole

Po pripojení slúchadiel k hernej konzole (počítač alebo PS5™) môžete vykonať nasledujúce úkony.

Upraviť hlasitosť

Hlasitosť môžete nastaviť na požadovanú úroveň pomocou ovládača VOL (hlasitosť) /+.

Na strane + sa nachádza hmatový bod.


INZONE H9:

Obrázok znázorňujúci umiestnenie hmatového bodu (A) na ovládači hlasitosti


INZONE H7:

Obrázok znázorňujúci umiestnenie hmatového bodu (A) na ovládači hlasitosti

A: Hmatový bod

 • Zvýšenie hlasitosti: otočte ovládač VOL (hlasitosť) /+ do strany +.


  INZONE H9:


  INZONE H7:


 • Zníženie hlasitosti: otočte ovládač VOL (hlasitosť) /+ do strany .


  INZONE H9:


  INZONE H7:

Nastaviť vyváženie hlasitosti medzi hrou a četom (vyváženie hry/četu)

Vyváženie hlasitosti medzi zvukom hry a hlasovým četom môžete nastaviť pomocou tlačidla GAME/CHAT (vyváženie hry/četu).

Po stlačení tlačidla GAME bude zvuk hlasového četu tichší a zvuk hry bude lepšie počuteľný.

Po stlačení tlačidla CHAT bude zvuk hry tichší a zvuk hlasového četu bude lepšie počuteľný.


INZONE H9:

Obrázok znázorňujúci tlačidla GAME/CHAT (VYVÁŽENIE HRY/ČETU) (B)


INZONE H7:

Obrázok znázorňujúci tlačidla GAME/CHAT (VYVÁŽENIE HRY/ČETU) (B)

B: tlačidlo GAME/CHAT (vyváženie hry/četu)

Poznámka

 • Niektoré hry nemusia tlačidlo GAME/CHAT (vyváženie hry/četu) podporovať.
 • Tlačidlo GAME/CHAT (vyváženie hry/četu) je účinné len na nastavenie vyváženia hlasitosti hernej konzoly pripojenej cez USB vysielač s prijímačom. Vyváženie hlasitosti sa nedá nastaviť pomocou Bluetooth zariadenia.
 • Pri používaní hernej aplikácie a četovacej aplikácie v počítači nastavte v nastaveniach aplikácie výstupný cieľ hernej aplikácie na [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME] a výstupný cieľ četovacej aplikácie na [INZONE H9 / INZONE H7CHAT].
  Ak sú nastavenia nesprávne, nie je správne nastavené ani vyváženie hlasitosti medzi zvukom hry a hlasovým četom.
 • Buďte opatrní, pretože keď stlačíte tlačidlo CHAT, keď je výstupné zvukové zariadenie počítača nastavené na [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT], hlasitosť hier atď. sa zvýši.

Zapnúť/vypnúť mikrofón

Po znížení ramienkového mikrofónu sa mikrofón zapne. Po zvýšení ramienkového mikrofónu sa mikrofón vypne.

Ramienkový mikrofón pri zapínaní a vypínaní cvakne.

 • Zapnutie mikrofónu


  INZONE H9:


  INZONE H7:


 • Vypnutie mikrofónu


  INZONE H9:


  INZONE H7:

Poznámka

 • Pri nasadzovaní, snímaní alebo používaní slúchadiel dávajte pozor, aby ste si mikrofónom nepichli do oka.