Bezpečnostné opatrenia

Informácie o USB vysielači s prijímačom a Bluetooth komunikácii

 • Keďže USB vysielač s prijímačom, zariadenia Bluetooth a bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11ax/b/g/n) využívajú rovnaké frekvenčné pásmo (2,4 GHz), v prípade používania týchto slúchadiel v blízkosti zariadenia s bezdrôtovým rozhraním LAN sa môže vyskytnúť mikrovlnné rušenie spôsobujúce hluk, vypadávanie zvuku alebo prerušenie komunikácie. V takom prípade vykonajte nasledujúce kroky.
  • Po pripojení slúchadiel k USB vysielaču s prijímačom alebo k zariadeniu Bluetooth používajte slúchadlá maximálne 10 m od zariadenia s bezdrôtovým rozhraním LAN.
  • Ak sa tieto slúchadlá používajú vo vzdialenosti menšej ako 10 m od zariadenia s bezdrôtovým rozhraním LAN, vypnite zariadenie s bezdrôtovým rozhraním LAN.
  • Tieto slúchadlá a USB vysielač s prijímačom/zariadenie Bluetooth používajte čo najbližšie k sebe.
 • Funkčný dosah bezdrôtovej technológie Bluetooth je približne 10 m. Maximálny komunikačný dosah sa môže líšiť v závislosti od prekážok v priestore (ľudia, kovové predmety, steny a pod.) alebo elektromagnetického prostredia.
 • Mikrovlnné žiarenie zo zariadenia Bluetooth môže mať vplyv na prevádzku elektronických zdravotníckych prístrojov. V záujme bezpečnosti vypnite slúchadlá a ďalšie zariadenia s rozhraním Bluetooth na nasledujúcich miestach:
  • v nemocniciach, v blízkosti miest vyhradených pre invalidov vo vlakoch, na miestach s prítomnosťou horľavých plynov, v blízkosti automatických dverí a v blízkosti požiarnych hlásičov.
 • Keď sa tento produkt používa v bezdrôtovom režime, emituje rádiové vlny. Pri používaní bezdrôtového režimu v lietadle dodržiavajte pokyny letovej posádky ohľadom povoleného používania produktov v bezdrôtovom režime.
 • Po pripojení k zariadeniu Bluetooth môže byť prehrávanie zvuku cez slúchadlá oneskorené oproti prehrávaniu na vysielacom zariadení v dôsledku vlastností bezdrôtovej technológie Bluetooth. Následkom toho nemusí byť pri hraní hier alebo sledovaní filmov zvuk synchronizovaný s obrazom.
 • Tieto slúchadlá podporujú bezpečnostné funkcie vyhovujúce norme Bluetooth, ktoré poskytujú zabezpečenie komunikácie pri používaní bezdrôtovej technológie Bluetooth. V závislosti od nastavení a iných faktorov však toto zabezpečenie nemusí byť dostatočné. Pri komunikácii pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth buďte opatrní.
 • Spoločnosť Sony nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty vyplývajúce z úniku informácií, ku ktorým dochádza pri používaní komunikácie cez Bluetooth.
 • Spojenia Bluetooth so všetkými zariadeniami Bluetooth nemožno zaručiť.
  • Pripojené zariadenia Bluetooth musia vyhovovať norme Bluetooth stanovenej spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a musia byť certifikované ako vyhovujúce.
  • Aj v prípade, že pripojené zariadenie vyhovuje norme Bluetooth, môžu sa vyskytnúť situácie, pri ktorých sa následkom vlastností alebo technických údajov zariadenia Bluetooth nebude dať zariadenie pripojiť, alebo môže dôjsť k inému spôsobu ovládania, zobrazenia alebo prevádzky.
  • Pri používaní slúchadiel na hands-free telefonovanie sa môže v závislosti od pripojeného zariadenia alebo prostredia komunikácie vyskytnúť hluk.
 • V závislosti od pripojeného zariadenia môže začatie komunikácie chvíľu trvať.

Poznámka k statickej elektrine

 • Ak slúchadlá používate, keď je suchý vzduch, môžete z dôvodu nahromadenej statickej elektriny na svojom tele pociťovať nepohodlie. Nejde o poruchu slúchadiel. Tento efekt môžete zmierniť tak, že budete mať oblečený odev z prírodných materiálov, ktorý nevytvára ľahko statickú elektrinu.

Poznámky o nosení slúchadiel

 • Po použití slúchadlá pomaly zložte z uší.
 • Keďže slúchadlá utesňujú zvukovod ucha, zatlačením slúchadiel do ucha nadmernou silou alebo ich rýchlym vytiahnutím z ucha môže dôjsť k poškodeniu ušného bubienka. Pri nosení slúchadiel môže membrána reproduktora vydávať cvakavý zvuk. Nejde o poruchu.

Ďalšie poznámky

 • Pri prílišnom zvýšení hlasitosti môže dôjsť k úniku zvuku. Dávajte pozor, aby ste neobťažovali ostatných. Ako pomôcku používajte hlasitosť, ktorá vám umožní zavolať a odpovedať aj na hlučnom mieste.
 • Slúchadlá nevystavujte nadmerným otrasom, pretože ide o presné zariadenie.
 • V závislosti od stavu signálu a okolitého prostredia nemusí funkcia Bluetooth s mobilným telefónom fungovať.
 • Do budiča slúchadiel nevdychujte.
 • Nedovoľte, aby na slúchadlá pôsobila dlhodobo hmotnosť alebo nadmerná sila, a to ani pri ich uskladnení. Mohlo by dôjsť k ich zdeformovaniu.
 • Ak pri používaní slúchadiel pociťujete nepohodlie, ihneď ho prestaňte používať.
 • Ušnice slúchadiel sa môžu dlhodobým používaním a skladovaním poškodiť alebo stratiť svoje vlastnosti.
 • Pri nasadzovaní, snímaní alebo používaní slúchadiel dávajte pozor, aby ste si mikrofónom nepichli do oka.
 • Ušnice sú spotrebný materiál. Ak sa ušnice dlhodobým používaním a skladovaním poškodia, kontaktujte najbližšieho predajcu Sony.

Čistenie slúchadiel

 • Ak sa znečistí vonkajšia časť slúchadiel, utrite ich mäkkou suchou handričkou. Ak sú slúchadlá obzvlášť špinavé, namočte handričku do zriedeného neutrálneho čistiaceho prípravku a pred čistením slúchadiel (okrem ušníc) ju poriadne vyžmýkajte. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako riedidlo, benzín alebo alkohol, pretože by mohli poškodiť povrchový náter slúchadiel alebo spôsobiť iné poškodenie.

Slúchadlá nepoužívajte v blízkosti zdravotníckych zariadení

 • Rádiové vlny môžu ovplyvniť fungovanie kardiostimulátorov a zdravotníckych zariadení. Slúchadlá nepoužívajte na preplnených miestach, napríklad vo vlakoch alebo v zdravotníckych prevádzkach.
 • Slúchadlá majú magnet/-y, ktorý môže rušiť kardiostimulátory, programovateľné odvádzacie ventily na ošetrovanie hydrocefalu alebo iné zdravotnícke pomôcky. Neumiestňujte slúchadlá do blízkosti osôb, ktoré takéto zdravotnícke pomôcky používajú. Pred použitím slúchadiel sa poraďte so svojím lekárom, ak takéto zdravotnícke pomôcky používate vy.

Slúchadlá neumiestňujte do blízkosti magnetických kariet

 • Slúchadlá obsahujú magnety. Ak umiestnite magnetickú kartu do blízkosti slúchadiel, ovplyvní to magnet v karte a karta sa nebude dať použiť.

Uchovávajte mimo dosahu detí

 • Mohli by prehltnúť malé časti. Po použití uchovávajte mimo dosahu detí.

Informácie o zvýšení teploty

 • Kým slúchadlá nabíjate alebo keď ich dlho používate, teplota slúchadiel sa môže zvýšiť. Nejde však o poruchu.