Pripojenie k spárovanému smartfónu so systémom Android

 1. Ak je obrazovka smartfónu so systémom Android zamknutá, odomknite ju.
 2. Zapnite slúchadlá a potom zapnite režim Bluetooth.

  INZONE H9:

  1. Zapnite slúchadlá tak, že minimálne 2 sekundy podržíte tlačidlo (napájanie).

   Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že slúchadlá sú zapnuté.

   Približne na 5 sekúnd sa rozsvietia ľavý a pravý kruhový indikátor (nabielo alebo namodro).

  2. Keď sa ľavý a pravý kruhový indikátor rozsvietia na bielo, približne na 2 sekundy podržte tlačidlo (Bluetooth), aby sa zapol režim Bluetooth.

   Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že režim Bluetooth je zapnutý.

   Ľavý a pravý kruhový indikátor (modrý) rýchlo blikajú.

  INZONE H7:

  1. Zapnite slúchadlá tak, že minimálne 2 sekundy podržíte tlačidlo (napájanie).

   Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že slúchadlá sú zapnuté.

   Približne na 2 sekundy sa rozsvieti indikátor (napájanie) (biely).

  2. Keď indikátor (Bluetooth) zhasne. približne 2 sekundy podržte tlačidlo (Bluetooth), aby sa zapol režim Bluetooth.

   Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že režim Bluetooth je zapnutý.

   Približne na 2 sekundy sa rozsvieti indikátor (Bluetooth) (modrý) a potom bude pomaly blikať.

  Ak sa slúchadlá automaticky pripojili k naposledy pripojenému zariadeniu, zaznie zvuk upozornenia označujúci, že pripojenie bolo vytvorené.

  Skontrolujte stav pripojenia v smartfóne so systémom Android. Ak nie je pripojenie nadviazané, pokračujte krokom 3 .

 3. Zobrazte zariadenia spárované so smartfónom so systémom Android.
  1. Vyberte položky [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth].

  2. Dotykom na prepínač zapnite funkciu Bluetooth.

 4. Dotknite sa položky [INZONE H9 / INZONE H7].

  Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že pripojenie bolo vytvorené.


  INZONE H9:

  Ľavý a pravý kruhový indikátor (modrý) sa zmenia na pomaly blikajúce.


  INZONE H7:

  Indikátor (Bluetooth) (modrý) bude blikať rýchlo približne 5 sekúnd, potom začne blikať pomaly.

Rada

 • Činnosť opísaná vyššie je príklad. Bližšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom so smartfónom so systémom Android.

Poznámka

 • Ak sa naposledy pripojené zariadenie Bluetooth umiestni do blízkosti slúchadiel, slúchadlá sa môžu k zariadeniu pripojiť automaticky jednoduchým zapnutím slúchadiel. V takom prípade deaktivujte funkciu Bluetooth v naposledy pripojenom zariadení alebo vypnite napájanie.
 • Ak sa smartfón nedá pripojiť k slúchadlám, odstráňte informácie o párovaní slúchadiel zo smartfónu a znova vykonajte párovanie. Informácie o ovládaní smartfónu nájdete v návode na používanie dodanom so smartfónom.