Žiadny zvuk, nízka hladina zvuku

Počas pripojenia k hernej konzole (počítaču alebo PS5™)

 • Skontrolujte, či sú slúchadlá aj pripojené zariadenie zapnuté.
 • Upravte hlasitosť slúchadiel a pripojeného zariadenia. Ak je hlasitosť príliš nízka, zvýšte ju.
 • Skontrolujte, či je USB vysielač s prijímačom pevne zasunutý.
 • Ak je nastavenie hlasitosti počítača stlmené alebo nízke, zmeňte nastavenie hlasitosti počítača.
 • Ak je hlasitosť četu nízka, požiadajte partnera, aby zmenil hlasitosť mikrofónu.
 • Vyváženie hlasitosti medzi hrou a četom môže byť na jednej strane. Upravte vyváženie hlasitosti medzi hrou a četom pomocou tlačidla GAME/CHAT (vyváženie hry/četu) na slúchadlách. Vyváženie hlasitosti medzi hrou a četom môžete skontrolovať aj pomocou softvéru „INZONE Hub“ a PS5.
 • Skontrolujte, či je nastavenie výstupu počítača nastavené na možnosť [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME] alebo [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT].
 • Skontrolujte, či je nastavenie výstupu hry nastavené na možnosť [INZONE H9 / INZONE H7 - GAME] alebo [INZONE H9 / INZONE H7 - CHAT].
 • Skontrolujte, či sú slúchadlá pripojené k USB vysielaču s prijímačom pripojenému k počítaču alebo PS5.
  • Či svieti indikátor na USB vysielači s prijímačom
  • Či sa slúchadlá zobrazujú v softvéri „INZONE Hub“ a či sa dajú upravovať jednotlivé nastavenia počas pripojenia k počítaču
 • Ak sa slúchadlá nedajú pripojiť k USB vysielaču s prijímačom pripojenému k počítaču alebo PS5, podľa nasledujúceho postupu znova vykonajte párovanie s USB vysielačom s prijímačom.
  1. Pripojte USB vysielač s prijímačom k počítaču alebo k PS5.
  2. Minimálne 5 sekúnd podržte tlačidlo pripojenia na USB vysielači s prijímačom.
   USB vysielač s prijímačom sa prepne do režimu párovania a indikátor pripojenia (biely) na USB vysielači s prijímačom dvakrát po sebe blikne.
  3. Zapnite slúchadlá.
   Po dokončení párovania zaznie zo slúchadiel zvuk upozornenia a na USB vysielači s prijímačom sa rozsvieti indikátor pripojenia (biely).
 • Reštartujte používaný počítač alebo PS5.
 • Pripájané zariadenie znova pripojte k slúchadlám.
 • Resetujte slúchadlá.
 • Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.
 • Pri súčasnom použití bezdrôtového 2,4 GHz pripojenia s počítačom alebo PS5 a Bluetooth pripojenia sa mikrofónový vstup slúchadiel používa na hovor alebo čet s pripojeným zariadením cez Bluetooth. Četovať na počítači alebo PS5 nie je možné.

Počas pripojenia k zariadeniu Bluetooth

 • Skontrolujte, či sú slúchadlá aj pripojené zariadenie zapnuté.
 • Ak prehrávate hudbu, skontrolujte, či sú slúchadlá a vysielajúce zariadenie Bluetooth prepojené cez pripojenie A2DP Bluetooth .
 • Upravte hlasitosť slúchadiel a pripojeného zariadenia. Ak je hlasitosť príliš nízka, zvýšte ju.
 • Skontrolujte, či pripojené zariadenie prehráva.
 • Zariadenie Bluetooth znova pripojte k slúchadlám.
 • Znova spárujte slúchadlá a zariadenie Bluetooth.
 • Reštartujte používané zariadenie Bluetooth (napríklad smartfón).
 • Resetujte slúchadlá.
 • Inicializujte slúchadlá. Odstránia sa všetky informácie o párovaní. Znova spárujte slúchadlá a zariadenie Bluetooth.

Poznámka

 • Pripojenie nie je garantované v prípade USB portov TV atď.
 • Ak sa hlasitosť na pripojenom zariadení počas pripojenia cez Bluetooth pripojenie zníži, hlasitosť sa prevádzkou slúchadiel príliš nezvýši. V takom prípade upravujte hlasitosť na pripojenom zariadení.