Párovanie sa nedá uskutočniť.

Keď sa slúchadlá nedajú spárovať s hernou konzolou (počítačom alebo PS5™)

 • Priblížte slúchadlá a hernú konzolu, ku ktorej je pripojený USB vysielač s prijímačom, k sebe na vzdialenosť do 1 m.
 • Reštartujte pripojený počítač alebo zariadenie PS5™ a znova spárujte so slúchadlami.
 • Ak sa slúchadlá nedajú pripojiť k USB vysielaču s prijímačom pripojenému k počítaču alebo PS5, podľa nasledujúceho postupu znova vykonajte párovanie s USB vysielačom s prijímačom.
  1. Pripojte USB vysielač s prijímačom k počítaču alebo k PS5.
  2. Minimálne 5 sekúnd podržte tlačidlo pripojenia na USB vysielači s prijímačom.
   USB vysielač s prijímačom sa prepne do režimu párovania a indikátor (biely) na USB vysielači s prijímačom dvakrát po sebe blikne.
  3. Zapnite slúchadlá.
   Po dokončení párovania zaznie zo slúchadiel zvuk upozornenia a na USB vysielači s prijímačom sa rozsvieti indikátor (biely).
 • Znova zasuňte USB vysielač s prijímačom.
 • Resetujte slúchadlá.
 • Slúchadlá zapnite a znova ich spárujte so zariadením.

Keď sa slúchadlá nedajú spárovať so zariadením Bluetooth

 • Umiestnite slúchadlá a zariadenie Bluetooth maximálne 1 m od seba.
 • Pri prvom spárovaní po zakúpení alebo po inicializácii či oprave slúchadiel minimálne 2 sekundy podržte tlačidlo (napájanie), aby sa slúchadlá zapli, a potom približne 2 sekundy podržte tlačidlo (Bluetooth), aby sa zapol režim Bluetooth. Slúchadlá sa automaticky prepnú do režimu párovania. Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) zapnite slúchadlá a potom podržaním tlačidla (Bluetooth) približne 5 sekúnd manuálne aktivujte režim párovania.
 • Pri opätovnom párovaní so zariadeniami po inicializácii alebo oprave slúchadiel môžu informácie o párovaní so slúchadlami, ktoré sa zachovali v zariadení, brániť v úspešnom spárovaní (iPhone alebo iné zariadenie). V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
 • Reštartujte smartfón alebo iné pripojené zariadenie a znova spárujte so slúchadlami.
 • Resetujte slúchadlá.
 • Inicializujte slúchadlá. Odstránia sa všetky informácie o párovaní. Znova spárujte slúchadlá a zariadenie Bluetooth.