Zvuk často vypadáva.

Počas pripojenia k hernej konzole (počítaču alebo PS5™)

 • Za nasledujúcich podmienok sa môže vyskytnúť šum alebo výpadok zvuku, prípadne môže dôjsť k deaktivácii pripojenia.
  • Keď sa medzi slúchadlami a hernou konzolou nachádza ľudské telo
   V takom prípade otočte hernú konzolu v rovnakom smere, v akom smeruje anténa slúchadiel, aby sa zlepšila komunikácia.
  • Keď sa medzi slúchadlami a hernou konzolou nachádza prekážka, napríklad kov alebo stena
  • Keď je medzi slúchadlami a hernou konzolou príliš veľká vzdialenosť
  • Pri používaní na miestach s bezdrôtovou sieťou LAN, kde sa používa mikrovlnná rúra a kde sa vytvárajú elektromagnetické vlny atď.
  • Na miestach, kde sa v blízkosti nachádzajú iné bezdrôtové komunikačné zvukové zariadenia alebo iné osoby
 • Pri hraní hier v počítači možno tento problém vyriešiť zatvorením nepotrebných aplikácií alebo okien alebo reštartovaním počítača.
 • Znova pripojte slúchadlá k USB vysielaču s prijímačom.
 • Resetujte slúchadlá.
 • Inicializujte slúchadlá.

Počas pripojenia k zariadeniu Bluetooth

 • V softvéri „INZONE Hub“ nastavte položku [BLUETOOTH CONNECTION QUALITY] na možnosť [Priority on Stable Connection]. Podrobnosti nájdete v časti „Informácie o režime kvality zvuku“.
 • Tento problém môžete zlepšiť zmenou nastavení kvality bezdrôtového prehrávania vo vysielacom zariadení. Podrobnosti nájdete v návode na používanie dodanom spolu s vysielacím zariadením.
 • Za nasledujúcich okolností sa komunikácia prostredníctvom rozhrania Bluetooth nemusí nadviazať alebo môže dochádzať k výskytu hluku alebo výpadkom zvuku.
  • Keď sa medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth nachádza ľudské telo
   V takom prípade zariadenie Bluetooth otočte v rovnakom smere, ako je anténa slúchadiel, aby ste zlepšili komunikáciu pomocou rozhrania Bluetooth.
  • Keď sa medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth nachádza prekážka, napríklad kov alebo stena
  • Pri používaní na miestach s bezdrôtovou sieťou LAN, kde sa používa mikrovlnná rúra a kde sa vytvárajú elektromagnetické vlny atď.
  • Keď je medzi slúchadlami a zariadením Bluetooth príliš veľká vzdialenosť
  • Na miestach, kde sa nachádzajú iné zvukové zariadenia umožňujúce bezdrôtovú komunikáciu alebo iné osoby, napríklad na železničnej stanici alebo v preplnenom vlaku.
 • Ak telefonujete alebo četujete prostredníctvom smartfónu, tento problém je možné zlepšiť zatvorením nepotrebných aplikácií alebo reštartovaním smartfónu.
 • Znova pripojte slúchadlá k zariadeniu Bluetooth.
 • Resetujte slúchadlá.
 • Inicializujte slúchadlá. Odstránia sa všetky informácie o párovaní. Znova spárujte slúchadlá a zariadenie Bluetooth.

Informácie o anténach

 • Odstráňte všetky prekážky medzi anténou pripájanej hernej konzoly a zariadením Bluetooth a vstavanou anténou slúchadiel. Anténa slúchadiel je zabudovaná v miestach označených bodkovanou čiarou na nasledujúcom obrázku.

INZONE H9:

Obrázok znázorňujúci umiestnenie integrovanej antény (A) na ľavom slúchadle


INZONE H7:

Obrázok znázorňujúci umiestnenie integrovanej antény (A) na ľavom slúchadle

A: vstavaná anténa