Párovanie a pripojenie k zariadeniu iPhone

Postup registrácie zariadenia, ktoré sa má pripojiť, sa nazýva „párovanie“. Najprv spárujte zariadenie, ktoré chcete používať so slúchadlami po prvýkrát.

Pred spustením operácie skontrolujte nasledovné:

 • Zariadenie iPhone sa nachádza vo vzdialenosti do 1 m od slúchadiel.
 • Slúchadlá sú dostatočne nabité.
 • Máte k dispozícii návod na používanie zariadenia iPhone.
 1. Zapnite slúchadlá a potom zapnite režim Bluetooth, aby sa aktivoval režim párovania.

  INZONE H9:

  1. Zapnite slúchadlá tak, že minimálne 2 sekundy podržíte tlačidlo (napájanie).

   Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že slúchadlá sú zapnuté.

   Približne na 5 sekúnd sa rozsvietia ľavý a pravý kruhový indikátor (nabielo alebo namodro).

   Keď sa ľavý a pravý kruhový indikátor rozsvietia nabielo, prejdite na krok 1 -2.

   Keď sa ľavý a pravý kruhový indikátor rozsvietia namodro, prejdite na krok 2 .

  2. Zapnite režim Bluetooth tak, že približne 2 sekundy podržíte tlačidlo (Bluetooth).

   Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že režim Bluetooth je zapnutý.

   Ľavý a pravý kruhový indikátor (modrý) rýchlo blikajú.

   Pri prvom spárovaní slúchadiel so zariadením po ich zakúpení alebo inicializácii (ak slúchadlá nedisponujú žiadnymi informáciami o párovaní) sa slúchadlá automaticky prepnú do režimu párovania.

   V takom prípade pokračujte krokom 2 .

   Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) je potrebné aktivovať režim párovania manuálne.

   V takom prípade pokračujte krokom 1 -3.

  3. Zapnite režim párovania tak, že približne 5 sekúnd podržíte tlačidlo (Bluetooth).

   Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že slúchadlá sú v režime párovania.

   Ľavý a pravý kruhový indikátor (modrý) dvakrát po sebe rýchlo zablikajú.

  INZONE H7:

  1. Zapnite slúchadlá tak, že minimálne 2 sekundy podržíte tlačidlo (napájanie).

   Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že slúchadlá sú zapnuté.

   Približne na 2 sekundy sa rozsvieti indikátor (napájanie) (biely).

   Keď indikátor (Bluetooth) zhasne, pokračujte krokom 1 -2.

   Keď sa (Bluetooth) rozsvieti namodro, pokračujte krokom 2 .

  2. Zapnite režim Bluetooth tak, že približne 2 sekundy podržíte tlačidlo (Bluetooth).

   Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že režim Bluetooth je zapnutý.

   Približne na 2 sekundy sa rozsvieti indikátor (Bluetooth) (modrý) a potom bude pomaly blikať.

   Pri prvom spárovaní slúchadiel so zariadením po ich zakúpení alebo inicializácii (ak slúchadlá nedisponujú žiadnymi informáciami o párovaní) sa slúchadlá automaticky prepnú do režimu párovania.

   V takom prípade pokračujte krokom 2 .

   Pri párovaní druhého a ďalšieho zariadenia (v slúchadlách už sú informácie o spárovaní s inými zariadeniami) je potrebné aktivovať režim párovania manuálne.

   V takom prípade pokračujte krokom 1 -3.

  3. Zapnite režim párovania tak, že približne 5 sekúnd podržíte tlačidlo (Bluetooth).

   Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že slúchadlá sú v režime párovania.

   Indikátor (Bluetooth) (modrý) dvakrát po sebe rýchlo zabliká.

 2. Ak je obrazovka zariadenia iPhone zamknutá, odomknite ju.
 3. V zariadení iPhone vyhľadajte slúchadlá.
  1. Vyberte položku [Settings].
  2. Dotknite sa položky [Bluetooth].

  3. Dotykom na prepínač zapnite funkciu Bluetooth.

 4. Dotknite sa položky [INZONE H9 / INZONE H7].

  Ak sa vyžaduje prístupový kód (*), zadajte hodnotu „0000“.

  Slúchadlá a zariadenie iPhone sa navzájom spárujú a prepoja.

  Zaznie zvuk upozornenia označujúci, že pripojenie bolo vytvorené.

  *Prístupový kľúč sa môže nazývať „prístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.


  INZONE H9:

  Ľavý a pravý kruhový indikátor (modrý) sa zmenia na pomaly blikajúce.


  INZONE H7:

  Indikátor (Bluetooth) (modrý) bude blikať rýchlo približne 5 sekúnd, potom začne blikať pomaly.


  Ak sa nepripoja, pozrite si časť „Pripojenie k spárovanému zariadeniu iPhone “.

  Ak sa na displeji zariadenia iPhone nezobrazí položka [INZONE H9 / INZONE H7], skúste to znova od začiatku kroku 3 .

Rada

Poznámka

 • Ak sa zariadenia do 5 minút nespárujú, režim párovania sa zruší. V takom prípade začnite znova od kroku 1 -2.
 • Spárované zariadenia Bluetooth už nie je potrebné znova párovať. Výnimkou sú tieto prípady:
  • Informácie o párovaní sa odstránia, napríklad po oprave a pod.
  • Ak dôjde k spárovaniu 9. zariadenia.
   Slúchadlá možno spárovať maximálne s 8 zariadeniami. Ak po spárovaní 8 zariadení spárujete nové zariadenie, informácie o registrácii zariadenia s najstarším časom pripojenia sa nahradia informáciami o novom zariadení.
  • Po odstránení informácií o spárovaní so slúchadlami zo zariadenia Bluetooth.
  • Pri inicializácii slúchadiel.
   Odstránia sa všetky informácie o párovaní. V takom prípade odstráňte z pripojeného zariadenia informácie o párovaní so slúchadlami a potom ich spárujte znova.
 • Slúchadlá možno spárovať s viacerými zariadeniami, ale hudbu možno prehrávať len z jedného spárovaného zariadenia súčasne.